Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie ma powodów" na angielski

Wyszukaj nie ma powodów w: Definicja Synonimy
there is no reason
there is no need
there's no need
there's no reason
there are no reasons
has no reason
there is no cause
there's no cause
there are no grounds
no reasons have

Sugestie

Co więcej, nie ma powodów do takiego rozróżnienia.
Furthermore there is no reason for such discrimination.
Bez popytu nie ma powodów do tego, by istniał handel ludźmi.
Without demand, there is no reason for trafficking to exist.
Oczywiście, nie ma powodów do przemocy jeśli tylko będziemy trzymać się razem i współpracować ze sobą.
Of course, there is no need for violence, as long as we stick together, work as a team.
Ale nie ma powodów do paniki.
But there's no need to panic.
Słuchaj, nie ma powodów do paniki, mam zawarte sytuacji.
Listen, there's no need to panic, I have contained the situation.
Więc nie ma powodów do obaw, jak bardzo jest przystojny.
So there's no need to worry about how ridiculously hot he is.
Ależ Imperatorze, nie ma powodów do obaw.
Really, Emperor, there's no need to be concerned.
I według nich nie ma powodów do smutku.
And given the facts, there is no reason to be sad.
Zdaniem Komisji nie ma powodów do odejścia od argumentacji zaprezentowanej w decyzji o wszczęciu postępowania.
The Commission considers that there is no reason to depart from the considerations expressed in the Opening Decision.
Wiem, że jest pani pod presją, ale nie ma powodów, żeby rzucać bezpodstawne oskarżenia.
I realize you are under a great deal of pressure, but there is no reason for these baseless accusations.
Istniała zatem znaczna konkurencja na rynku wspólnotowym i nie ma powodów, by spodziewać się, że sytuacja ta ulegnie zmianie.
There was thus substantial competition on the Community market and there is no reason to expect that this would change.
Spokojnie, nie ma powodów do użycia siły.
There's no need for violence.
W 2005 r. przedsiębiorstwo usunęło wszelkie ograniczenia ze swojego statutu i w związku z tym nie ma powodów do nieudzielenia MET.
In 2005 the company removed any restrictions from its Articles of Association and in these circumstances there is no reason for MET not to be granted.
W samotności nie ma powodów do niezwykłych zachowań.
In solitude, there is nothing to trigger unusual behaviour.
Bo nie ma powodów do obaw.
Because I'm not going to be there when he gets it.
Pański brat nie ma powodów, by kłamać.
Well, your brother has no reason to lie.
Donna nie ma powodów, by się martwić.
Donna didn't have any reason to worry.
Chuck nie ma powodów aby wsadzic Lily do więzienia.
Chuck has no intention of having Lily arrested.
Ależ Trude, nie ma powodów do zmartwień.
Trudel, there's no reason for worrying.
Chyba nie ma powodów do zazdrości.
She has no reason to be jealous.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 382. Pasujących: 382. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo