Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie tak dawno temu" na angielski

Wyszukaj nie tak dawno temu w: Definicja Synonimy
not so long ago
not long ago
not too long ago
not that long ago
not so very long ago
not very long ago
wasn't too long ago
wasn't so long ago
just a short time ago
To się zaczęło pewnej nocy, nie tak dawno temu, gdy na prośbę mojego wspólnika przyjąłem nową pacjentkę.
It began one night, not so long ago, when I did a favour for an associate, and I took on a new patient.
Pani poseł Pack i ja sam odwiedziliśmy Kosowo nie tak dawno temu.
Mrs Pack and I visited Kosovo not so long ago.
Przyniósł temu domowi wielki honor, nie tak dawno temu.
He brought this house great honor, not long ago.
Również wiem, że zerwałaś z Takumim nie tak dawno temu.
I also know that you broke off with Takumi not long ago.
Przepływała tędy nie tak dawno temu.
It passed by not too long ago.
Słuchaj, byłem bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, nie tak dawno temu.
Look, I was a very unhappy person not too long ago.
Pytam dlatego, że postrzelono pana w głowę nie tak dawno temu.
I ask because you took a bullet to the head not too long ago.
Rozmawiałam z nim nie tak dawno temu.
I spoke to him not long ago.
Czytałem artykuł w New York Timesie, nie tak dawno temu.
I read an article in the New York Times magazine not too long ago.
Przyszła do mnie po pomoc nie tak dawno temu.
She came to me for help not too long ago.
Chyba słyszałem o takim strzale nie tak dawno temu.
Seems I heard about a shot like that being made not too long ago.
Może pamiętasz, uratowałem cię od nędznej pracy w sklepie, nie tak dawno temu.
You may remember I rescued you from a menial job at a retail store not too long ago.
Wiesz, nie tak dawno temu oddawała ci chwałę.
You know, not so long ago she was worshipping at your feet.
Kiedyś, nie tak dawno temu...
Once upon a time... not so long ago...
A nie tak dawno temu w Castleford.
There were one not so long ago in Castleford.
Nasza historia zaczyna się nie tak dawno temu... na to, co wydawało jak typowy dzień.
Our story begins not long ago... on what seemed like a typical day.
Raz i nie tak dawno temu trzysta tysiąc płetwali błękitnych przemierzało oceany teraz, mniej niż trzy procent tej liczby pozostało.
Once and not so long ago three hundred thousand blue whales roamed the oceans now, less than three percent of that number remains.
Moja żona odeszła nie tak dawno temu.
My wife passed away not long ago
Byl taki czas, nie tak dawno temu, kiedy chcialam mieszkac blisko ciebie.
There was a time, not too long ago... I would've wanted to live there and be closer to you.
Ale jest chłopak w Arkansas który zgodził się współpracować za mna, nie tak dawno temu.
But there is a kid in Arkansas that agreed to sign with me not too long ago.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 180. Pasujących: 180. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo