Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie wcześniej" na angielski

Wyszukaj nie wcześniej w: Definicja Synonimy
not earlier
not until
no sooner
no earlier not more
not sooner
not before
not till

Sugestie

Powierzchnia osiąga wymagane właściwości nie wcześniej niż po czterech tygodniach od zakończenia budowy.
The surface will achieve its required characteristics not earlier than four weeks after construction.
Komisja przedstawia sprawozdanie na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, w tym jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie wcześniej niż...
The Commission shall report on the implementation of this Directive, including its impact on road safety, not earlier than...
Przynajmniej nie wcześniej, niż zeszłej nocy.
At least not until the following night.
Musi się spotkać z bratem w Odessie w odpowiedniej chwili, ale nie wcześniej.
When the time comes, she and her brother must be brought together in Odessa, but no sooner.
Próbki pobiera się nie wcześniej niż trzy tygodnie po przeniesieniu ryb z wody słodkiej do słonej.
The samples must be collected no sooner than 3 weeks after the transfer of the fish from fresh to saltwater.
nie wcześniej niż dwa miesiące przed wyznaczonym dniem ślubu; oraz
not earlier than two months before the date fixed for the wedding; and
Urlop ten rozpoczyna się nie wcześniej niż sześć tygodni przed przewidywaną datą porodu wskazaną w zaświadczeniu, a kończy się nie wcześniej niż 14 tygodni po dacie porodu.
The leave shall start not earlier than six weeks before the expected date of confinement shown in the certificate and end not earlier than 14 weeks after the date of confinement.
Ściągajcie kiedy powiem, i nie wcześniej.
Pull out when I say, and not before.
Dostaniesz jak skończysz ciastko, nie wcześniej.
And I don't want your fingerprints all over it, That's enough.
Dostaniesz karabin kiedy osiągamy bezpieczeństwo i nie wcześniej.
You'll get the rifle when we reach safety and not before.
Miał być nie wcześniej jak wieczorem.
He wasn't to be here till tonight.
Pewnie nie wcześniej jak od jedenastej.
We probably won't start till, like, 11...
Spotkamy się na Evermore jeśli nie wcześniej.
Verily - We shall meet thee at Evermore if not before.
Żałuję tylko, że nie wcześniej.
I just wish it'd been sooner.
Ale dopiero po świcie, nie wcześniej.
But when dawn comes, not before.
Wtedy oboje będą twoi, ale nie wcześniej.
Once that's done, they're all yours, not before.
Odpłyniesz, gdy ci pozwolą starcy... nie wcześniej.
When the elders say so, you can leave, and not before.
Był tu nie wcześniej niż godzinę temu.
He was here less than hour ago.
Kiedy będę bezpieczny na powierzchni, przekażę wam sekwencję rozszyfrowującą, ale nie wcześniej.
Once I'm safely to the surface, I'll transmit the decryption sequence to you... not before.
I to nie wcześniej, niż po dzisiejszej transakcji.
That's not till after we close the deal tonight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 430. Pasujących: 430. Czas odpowiedzi: 309 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo