Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie zgodzić się" na angielski

Wyszukaj nie zgodzić się w: Definicja Synonimy
disagree
fail to agree
not to agree
not agree
can't argue
disagreement
beg to differ

Sugestie

Pozwolę sobie wziąć... i nie zgodzić się z wami w tej kwestii.
I'm going to have to go ahead... and sort of disagree with you there.
Nie można nie zgodzić się z pilną potrzebą ułożenia strategii zapobiegania konfliktom, regionalnych inicjatyw integracyjnych oraz wzmocnienia afrykańskich instytucji.
One could hardly disagree with the urgent need to establish conflict prevention strategies, regional integration initiatives and enhancement of the African institutions.
Odwołanie do wspólnego podejścia jest słuszne i nie można nie zgodzić się z koniecznością uniknięcia 27 różnych rodzajów polityki migracyjnej, jednak chcielibyśmy otrzymać więcej konkretnych informacji na temat ogłoszonego w programie europejskiego systemu nadzoru.
The reference to a shared overall approach is fine, and one cannot fail to agree on the need to avoid having 27 different immigration policies, but we look forward to receiving some more tangible information about the European surveillance system announced in the programme.
Jakże miałbym nie zgodzić się szczególnie z wezwaniami pana posła Juvina i pana posła Tarabelli, aby utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stwarzało ogromną szansę wzmocnienia unijnej polityki w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa?
How could I fail to agree in particular with Mr Juvin's and Mr Tarabella's calls for the creation of the European External Action Service to represent a major opportunity to strengthen EU policy on women, peace and security?
Dlatego też nie sposób nie zgodzić się ze sprawozdawcą, iż to na państwach członkowskich ciąży obowiązek prawidłowego wdrażania dyrektywy oraz ustanawiania efektywnych procedur kontroli składowania i przetwarzania zużytego sprzętu.
Therefore, it is difficult not to agree with the rapporteur that it is the Member States which are responsible for correctly implementing the directive and establishing effective control procedures for the storage and processing of waste equipment.
Trudno nie zgodzić się ze sprawozdawcą, iż zasadniczym warunkiem rozwoju krajów, o których mowa, jest ich członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (są już jej członkami Chorwacja, Albania i Była Jugosławia).
It is difficult not to agree with the rapporteur that a basic condition for development of the countries under discussion is membership of the World Trade Organization (Croatia, Albania and the former Yugoslavia are already members).
Wtedy zobaczyłem w telewizji postać profesora, który ośmielił nie zgodzić się z Billym Grimmem, i został przez to zamordowany.
And there on my television was a professor character who dared to disagree with Billy Grimm, and was murdered because of it.
To byłoby grzech, by nie zgodzić się Spróbuj, ponieważ my wszyscy przyszliśmy dotychczas.
It would be a sin to disagree Try as we all have come so far.
Niezależnie od akapitu pierwszego zainteresowane państwo członkowskie może nie zgodzić się z konkluzją państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w odniesieniu do części I sprawozdania z oceny jedynie z następujących przyczyn:
Notwithstanding the first subparagraph, a Member State concerned may disagree with the conclusion of the reporting Member State as regards Part I of the assessment report only on the following grounds:
Nie można nie zgodzić się z pańskimi wnioskami w zakresie, w jakim dotyczą one potępienia wszelkich form przemocy wobec dzieci, wyeliminowania pracy dzieci, zwrócenia uwagi na dzieci romskie oraz zapewnienia pomocy dzieciom.
How could one fail to agree with your conclusions in so far as they concern the condemnation of all forms of violence against children, the elimination of child labour, the paying of attention to Romani children and the provision of assistance for children?
Trudno nie zgodzić się z próbą poszukiwań korzystnych regulacji prawnych prowadzących do ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych.
Madam President, Commissioner, it is hard to disagree with an attempt to establish suitable rules for a joint undertaking in the field of fuel cells and hydrogen technology.
A że ośmielamy nie zgodzić się z niewielką częścią przedmiotowych wniosków, to należy nas wyśmiać.
We dare to disagree with a small part of these proposals; therefore we must be derided.
Mógłbym... nie zgodzić się z nią spotkać.
Well, I could refuse to see her.
Komisja nie ma powodu, aby nie zgodzić się z powyższym wnioskiem.
The Commission has no reason to reject this conclusion.
Uprzednio informuje o tym komitet kierownictwa, który może nie zgodzić się na takie przesunięcia.
He shall inform the management board beforehand, which may oppose such transfers.
Jestem zmuszony nie zgodzić się z panią Lucas.
I would like to voice my disagreement with Mrs Lucas.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem.
Well, I couldn't agree with that.
Nowy Kongres może nie zgodzić się na żadną ofertę.
A new Congress may not authorize any offer at all.
Mój rząd zdecydował nie zgodzić się na powrót bariery.
Our government has decided not to let you restore the barrier.
Dlaczego by nie zgodzić się z opinią publiczną... i umieścić go jako uosobienie sprawiedliwości lub zbawiciela.
Why don't we comply with the public opinion... and put him as an embodiment of justice, or the saviour.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 74. Pasujących: 74. Czas odpowiedzi: 135 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo