Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niedbały" na angielski

Wyszukaj niedbały w: Definicja Synonimy
sloppy
remiss
negligent
careless
casual
lax
Neglectful
negligently
Nie bądz niedbały, to prawda.
Don't get sloppy, that's right.
Starik nigdy nie byłby taki niedbały.
Starik never would've been that sloppy. Never.
Byłbym niedbały, gdybym nie wytknął, że Liam sam go mógł zastawić.
I would be remiss if I didn't point out that Liam may have pawned it himself.
Czuję się jak Byłbym niedbały... jeli nie powtórzyć moj± pozycję.
I feel like I would be remiss... if I did not reiterate my position.
Tak niedbały, że wybił mi pan bark.
So negligent you dislocated my arm.
Był pełen obaw, dzielny, niedbały, a nawet lekkomyślny.
He had been fearful, brave, negligent, even reckless.
Może w końcu stracił cierpliwość i stał się niedbały.
Maybe he finally ran out of patience and got sloppy.
Byłbym niedbały, gdybym tego nie zrobił.
I would be remiss if I did not.
Byłbym niedbały wszelkie postulując w teorii... dopóki miałem okazję przeprowadzić kilka odpowiednich testów.
I would be remiss in postulating any theories... until I've had a chance to run some proper tests.
Byłem niedbały, łażąc z nim na zewnątrz domu.
I was remiss, trotting him places outside the house.
Gadał że ktoś był niedbały, i chciał go znaleźć, żeby za to zapłacił.
He tried to say somebody was negligent, and that he wanted to find out who it was to make them pay.
Mimo że prokurator był bardzo niedbały, to przyznał przynajmniej, że jestem inteligentny.
However remiss the Prosecutor has been, he at least admits that I have brains.
Ta osoba musiała przywiązać łódź do doku, ale tamten węzeł był niedbały.
That person had to tie the boat to the dock, but that knot was sloppy.
Rozumiem, że ten plan jest dla ciebie ważny i nie będę próbował odwieść cię od tego, ale byłbym niedbały, gdyby nie powiedział...
Hayley, I understand this arrangement is important to your cause, and I will do nothing to dissuade you from it, but I'd be remiss if I didn't tell you at least once...
Zadzwoniliby do niego, że jest niedbały bo nie chce normalnego mauzoleum,
They'd have called him negligent for not wanting a normal mausoleum,
Nie, tylko byłbym niedbały, gdybym nie poradził się książek.
No. No, I'd just be remiss if I didn't consult my books, you know?
Byłeś arogancki, niedbały i wyrządziłeś szkody,
You were arrogant and sloppy, and you did damage.
Jesteś niedbały, Jesteś niegrzeczny, i mogę marzyć, żebyś pracował w połowie tak ciężko jak te elastyczne, rozciągnięte gacie.
You're-You're sloppy, you're rude, and I wish you worked half as hard as the elastic on those stretched-out underpants.
Welch jest oszustem, Brinkerhoff jest niedbały,
Welch is dirty. Brinkerhoff's negligent.
Czy to nie jest trochę niedbały ruch? Kontaktować się z jednym z twoich przyjaciół?
It's a sloppy move, getting in contact with one of your old friends?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 74. Pasujących: 74. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo