Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niedobór" na angielski

Zobacz także: niedobór witamin
Wyszukaj niedobór w: Definicja Synonimy

Sugestie

Mamy tam poważny niedobór amerykańskiego wojska.
There's a severe shortage of U.S. troops.
Ostatni kompromis przedstawiony przez Radę ukazuje ewidentnie niedobór środków.
The shortage of appropriations of the Council's last compromise is put in evidence.
Katie cierpiała na poważny niedobór żelaza w chwili śmierci.
Katie was suffering from a severe iron deficiency when she died.
Stosowanie Nonafact może wyrównać niedobór czynnika IX.
The administration of Nonafact can compensate for this deficiency.
Dodatkowo niedobór mocy dostępnych poza umowami PPA powoduje wzrost cen na rynku konkurencyjnym.
The scarcity of capacities available outside the PPAs furthermore lead to an increase of prices on the competitive market.
Dozwolone jest również pobieranie opłat za niedobór oraz za koszty związane ze środowiskiem.
Charging of scarcity and environmental costs is also allowed.
System rezerw obowiązkowych Eurosystemu tworzy lub zwiększa strukturalny niedobór płynności.
The Eurosystem's minimum reserve system contributes to creating or enlarging a structural liquidity shortage.
Analiza wykazała niedobór witaminy w starszych częściach.
Our analysis revealed a vitamin deficiency in the older growth.
Objawy niedożywienia, niedobór białka, lecz nic poważnego.
Some signs of malnutrition, protein deficiency, - but nothing serious.
Zważywszy niedobór mężczyzn na tym statku...
Considering the man shortage on this craft...
Albo choroba Cushinga, albo niedobór wapnia.
Or Cushing's or calcium deficiency.
Na 9 liter, niedobór jodu u dzieci.
Nine letters. Iodine deficiency in children.
Chociaż niedobór narządów pozostaje najistotniejszym problemem, istnieje znacznie więcej kwestii dotyczących różnych systemów przeszczepiania narządów w państwach członkowskich.
Meanwhile shortage of organs remains the most important challenge, there are many more with regard to the different transplantation systems applied in Member States.
Jest zatem bardzo mało prawdopodobne, by wystąpił niedobór rowerów.
It is therefore highly unlikely that a shortage of bicycles would occur.
Wzrost liczby ludności powoduje zapotrzebowanie na większą ilość żywności, obserwujemy jednak największy w historii niedobór dostępnych dostaw.
The growth in population size creates the need for a larger volume of food, but we have an ever-growing shortage, based on the available supply.
Ciągły niedobór organów do przeszczepów utrudnia wspaniałe wysiłki pracowników służby zdrowia pomagających pacjentom.
A permanent shortage of organs for transplantation hampers the wonderful efforts of health care professionals to help patients.
Niestety wielu ludzi umiera po prostu ze względu na ogromny niedobór dawców organów i niedostateczną koordynację transgraniczną.
Sadly, many people are simply dying because of the great shortage of organ donors and insufficient cross-border coordination.
15 W przypadku zatrucia należy natychmiast przerwać leczenie i uzupełnić niedobór płynów.
In the case of an intoxication, treatment should be stopped immediately and the fluid deficiency should be corrected.
Ten niedobór został zaaranżowany, podobnie jak w przypadku pszenicy.
This shortage was organised, in the same way as for wheat.
Musimy pamiętać, że niedobór produktów żywnościowych może spowodować wzrost ich cen.
We must remember that a shortage of foodstuffs would lead to an increase in their prices.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 833. Pasujących: 833. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo