Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niemniej jednak" na angielski

Wyszukaj niemniej jednak w: Definicja Synonimy
however
nevertheless
nonetheless
Having said this
Notwithstanding this
although

Sugestie

Powtórzę: Chorwacja osiągnęła znaczny postęp; niemniej jednak prawdą jest, że wiele pozostaje do zrobienia.
I repeat, Croatia has achieved considerable progress; however, the fact is that a lot of work remains to be done.
Ja, niemniej jednak, mam wyśmienity słuch.
I, however, have exquisite hearing.
Za pańskim zezwoleniem, niemniej jednak chciałbym spytać.
But with your permission, I should like to ask it nevertheless.
Urodzony niszczyciel, niemniej jednak był on...
Born a Quaker, he was nevertheless...
Musimy zachować wstrzemięźliwość w stosunkach dwustronnych, niemniej jednak domagać się respektowania postanowień umów.
We must show sensitivity to bilateral relations but, nonetheless, insist agreements are honoured.
Często niezbyt mądrze, ale niemniej jednak rządzić.
Often not wisely, but governed nonetheless.
Informacje na temat początkowych prac tej grupy są zachęcające; niemniej jednak w proces ten należy włożyć dużo pracy i wysiłku.
Information about the initial work of this group is encouraging; nevertheless, a lot of effort and work will have to be invested in this process.
Tak, ale niemniej jednak, ta kaczka jest fantastyczna.
Yes, but nevertheless, this duck is fantastic.
Jednakże dochodzenie wykazało, że część europejskich producentów płyt CD-R w obrocie współpracujących dostawców była niemniej jednak znacząca.
However, the investigation showed that the proportion of the European CD-Rs manufacturers in the turnover of the cooperating suppliers was nevertheless significant.
niemniej jednak w takich przypadkach informacje powinny być dostarczone konsumentowi.
in such cases, information should nevertheless be provided for the consumer.
niemniej jednak możliwość ta powinna podlegać pewnym ograniczeniom;
whereas that possibility should nonetheless be subject to certain conditions;
To bardzo pragmatyczne podejście, które niemniej jednak uwzględnia i środowisko, i gospodarkę.
This is a very pragmatic approach that nevertheless takes the environment and the economy into consideration.
Jest to wprawdzie zgodne z prawdą, niemniej jednak przywóz z Tajlandii znacząco podcina ceny przemysłu unijnego.
While this is correct, Thai imports are nevertheless significantly undercutting Union industry prices.
Ale, niemniej jednak, znalazłam w sobie siłę, by wybaczyć sobie.
But, nevertheless, I find it hard to forgive myself.
To są podporządkowane samce, ale ich walki są niemniej jednak poważne.
These are actually subordinate male ibex, but their fights are nonetheless serious.
Ma on niemniej jednak pewne zastrzeżenia natury prawnej dotyczącej zastosowania procedury wzmocnionej współpracy w tym konkretnym przypadku.
However, he does have some legal reservations about the applicability of the enhanced cooperation procedure in this specific case.
Pragnę niemniej jednak wskazać, że Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne spotka się w niedługiej przyszłości i wskaże rolę, jaką odgrywać muszą parlamenty, nawet w obecnej trudnej sytuacji.
Nonetheless, I would like to point out that the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly will meet in the near future and demonstrate the role that parliaments have to play, even in this difficult situation.
Postępują powoli, ale niemniej jednak idą naprzód i są w nich reprezentowane wszystkie strony.
These talks are progressing slowly, but they are nevertheless progressing and all of the parties are represented there.
I choć globalizacja okazała się korzystna na szczeblu światowym, to niemniej jednak należy zwracać uwagę na sytuacje, gdy z powodu skutków globalizacji cierpią mniej konkurencyjne sektory.
Whilst globalisation has been shown to be beneficial at a global level, it is nevertheless necessary to pay attention to the occasions where, due to its effects, the less competitive sectors are affected.
Wiem, że dziś omawiamy tylko pewien aspekt w ramach szerszej dyskusji, niemniej jednak jest on niezwykle ważny dla podmiotów zaangażowanych w rolnictwo.
I know that is only part of the wider discussion we are having here this evening but, nonetheless, it is hugely important for those who are involved in agriculture.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3682. Pasujących: 3682. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo