Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niepewny" na angielski

Zobacz także: niepewny siebie
Wyszukaj niepewny w: Definicja Synonimy
insecure
uncertain
unsure
shaky
precarious
tentative
unsteady
hesitant
wobbly
iffy
uncertainty
a fickle
unstable

Sugestie

Pewnie to zobaczył ten niepewny lekarz.
That must be what the insecure doctor saw.
Nie wiem czemu jesteś taki niepewny.
I don't know why you're still so insecure.
Wolny człowiek u progu podróży, której kres jest niepewny.
A free man at the start of a long journey... whose conclusion is uncertain.
Wynik tych konsultacji jest obecnie niepewny.
The outcome of these consultations is currently uncertain.
Kiedykolwiek jestem niepewny albo zmartwiony, zaczynam ulice miejskie.
Whenever I'm unsure or troubled, I take to the city streets.
Jest niepewny, nie wie, czy umie.
But he has self-doubt and is unsure if he can.
Powierzają ich uwodzicielskim sztukom swój niepewny los, który ma właśnie nadejść.
They entrust to her seductive arts their uncertain fate to come.
On był tak niepewny o tyle rzeczach.
He was so insecure about so many things.
Ledwo piszę, muszę iść, niepewny swego losu.
I can hardly write. I must go, uncertain of my fate.
Stare mnie był nieczuły i niepewny i...
The old me was insensitive and insecure and...
Teraz czuję się niepewny i zagubiony.
Right now I feel uncertain and confused.
Tak, jesteśmy tutaj, ale nasz koniec jest niepewny.
Yes, we are here now; but our end is uncertain.
Wynik mającego się wtedy odbyć wkrótce irlandzkiego referendum był niepewny.
The outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.
Może gdybyś włożył w to jakiś wysiłek, nie byłbyś taki niepewny.
Maybe if you'd put in some effort you wouldn't be so insecure.
Jest teraz niepewny, i może się to prezentować huśtawką nastrojów.
He's uncertain right now, And that may manifest itself In mood swings.
Wiesz jaki niepewny jestem, w mojej niepewności.
You know how insecure I am about my insecurities.
Status prawny mojego klienta w Niemczech jest niepewny.
My client's legal status in Germany is insecure.
Tak, i nie jestem całkowicie niepewny.
Yes, and I'm not totally insecure.
Ale proces to bardzo niepewny zakład.
But trial is an uncertain bet.
Nie mogę narażać swojego syna przez coś, czego jesteś niepewny.
I can't put my son's well-being at risk for something that you're unsure of.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 324. Pasujących: 324. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo