Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niepokój" na angielski

Wyszukaj niepokój w: Definicja Synonimy
anxiety
concern
unrest
unease
angst
uneasiness
worry anxious distress
worrying
disquiet
restlessness concerned
alarm
dismay
Największy niepokój budzą uszkodzenia elektrowni atomowej w Fukushimie.
The greatest anxiety is being aroused by the damage to the Fukushima nuclear power station.
Efekty mojej taśmy spokojnie przewyższają jego niepokój.
The effects of my tape easily outstrips his anxiety.
Rosnące koszty tego wszystkiego budzą niepokój.
The rising cost of this thing raises concern.
Rozumiem pana niepokój, też jestem ojcem.
I can understand your concern, also being a dad.
Militaryzm i niepokój wiszą w powietrzu.
Militarism and unrest are in the air.
Powstrzymać rewolucję Jordana Colliera i cały chaos i niepokój, jaki mógłby przynieść.
To stop Jordan Collier's global revolution, and all the chaos and unrest that it could bring.
Wszystkie te sprawy wywołują mój niepokój.
These are all things that give me cause for concern.
Największy niepokój budził kryzys finansowy i gospodarczy.
The main concern was the financial and economic crisis.
Podzielamy niepokój sprawozdawczyni dotyczący trudnej sytuacji kobiet na Bałkanach.
We share the rapporteur's concern regarding the vulnerability of women in the Balkans.
"Głęboki niepokój" parlamentu rumuńskiego jest całkowicie bezzasadny i nieusprawiedliwiony.
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
Twój niepokój musiał się z ciebie wylewać.
Your anxiety must have been pouring out of you.
Dostępne dane są nieodpowiednie, ale wzbudzają niepokój o człowieka.
The available date are inadequate, but they raise concern for man.
Dlatego sygnalizujemy nasz niepokój partnerowi, sprzymierzeńcowi i przyjacielowi.
Therefore, we signal our concern to a partner, an ally, and a friend.
Ograniczanie wolności słowa w Rosji budzi duży niepokój.
Restrictions against the freedom of expression in Russia is an issue of great concern.
Sytuacja w Afganistanie wciąż wzbudza niepokój.
The situation in Afghanistan is still a concern.
Próbuję pomóc ludziom z takimi problemami emocjonalnymi jak niepokój, depresja, potraumatyczne cierpienie.
I help people with emotional problems like anxiety, depression, post-traumatic distress.
Jakiś niepokój o podróż, ale teraz jest tu i się cieszy.
Some anxiety about the journey, but now he's here, he's happy.
Życie we współczesnym świecie niesie ze sobą niepokój.
Life in the modern world has a new anxiety these days.
Ale mój niepokój jest naprawdę dosyć szczególny.
But my anxiety is really quite particular.
Cooper. Pewnie wyczuwa twój niepokój.
He must be picking up on your anxiety.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1282. Pasujących: 1282. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo