Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niepowodzenie" na angielski

Wyszukaj niepowodzenie w: Definicja Synonimy
failure
setback
mishap
bust
debacle
fail
To nie wyjaśnia organu niepowodzenie albo uszkodzenie mózgu.
It doesn't explain the organ failure or the brain damage.
Jednakże niepowodzenie naszego dotychczasowego jest zapisane krwią przelaną na miejscu.
However, the failure of our approach to date is written in spilled blood on the ground.
Nie zamierzam się poddać przez jedno niepowodzenie.
I'm not giving up because of one setback.
Jakiekolwiek niepowodzenie, niespodziewane okoliczności a...
Any mishap, any unexpected circumstances and...
Dobrze, to było kołowe niepowodzenie.
Well, it was a vehicular mishap.
Na pewno ponosi on odpowiedzialność za niepowodzenie pomarańczowej rewolucji.
He is certainly responsible for the failure of the Orange Revolution.
Bez wymiaru socjalnego projekt europejski skazany jest na niepowodzenie.
Without a social dimension, the European project is doomed to failure.
Ale to niepowodzenie to zła reputacja dla niepowodzeń.
But this is the sort of failure that gives failures a bad name.
W Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.
The world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.
W obu wypadkach oficjalnie odnotowano niepowodzenie.
Failure on both counts has been officially recorded.
Jednym było niepowodzenie, drugim katastrofa.
One for failure, the other for disaster.
Już wścieka się o katastrofalne niepowodzenie wywiadu.
He's banging on about a catastrophic failure of intelligence.
Każda młoda osoba w więzieniu stanowi niepowodzenie każdego społeczeństwa.
Every young person in prison constitutes a failure for any society.
Drugą nową okolicznością jest niepowodzenie traktatu konstytucyjnego.
The second new element: the failure of the constitutional treaty.
Węgry wielokrotnie podkreślały niepowodzenie prywatyzacji oraz znaczenie przedsiębiorstwa Malév dla gospodarki narodowej.
Hungary underlined at several occasions the failure of the privatisation and Malév's importance for the national economy.
Pierwszorzędnym przykładem było niepowodzenie prób wprowadzenia rzeczywistych zmian w Zimbabwe.
A prime example has been the failure to bring about real change in Zimbabwe.
Chcą na nią zrzucić winę za niepowodzenie tej misji.
They're setting her up to take the fall for the failure of this mission.
Nie tylko twoje niepowodzenie, ale jeszcze ten raport o sukcesie.
Not only your failure, but now the report of success.
Dobrze, to twoje jedno pasjonujące niepowodzenie.
Well, chalk up one exciting failure.
Jak zamierza pan wytłumaczyć swoje, niepowodzenie profesorze?
How are you going to explain your failure, professor?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 469. Pasujących: 469. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo