Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nierozsądny" na angielski

Wyszukaj nierozsądny w: Definicja Synonimy
unreasonable
foolish
ill-advised
unwise
A w takich sprawach staję się nierozsądny.
And I get unreasonable about things like that.
Dostrzegamy poważne zalety ustalenia terminu zakończenia migracji i oczywiście rok 2012 nie wydaje się nierozsądny.
We see the strong merits of fixing an end date and, of course, 2012 does not seem unreasonable.
Nie będę już więcej tak nierozsądny.
I will not be so foolish again.
Byłeś pijany i nierozsądny, więc tak, zajęłam się wszystkim.
You were drunk and foolish, so, yes, I took care of it.
Związek z Isabelle jest, w najlepszym wypadku, nierozsądny.
This relationship with Isabelle is ill-advised at best.
Miałem nadzieję, że na tym etapie wszyscy uznają, że wniosek dotyczący wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych jest nieprzemyślany i nierozsądny.
I would have hoped that there would be global recognition at this stage that the CCCTB proposal is badly thought out and ill-advised.
Strach przed epidemią choroby wściekłych krów nie jest nierozsądny.
It is not unreasonable to fear an outbreak of mad cow disease.
Facet z paczką cukru był bardzo nierozsądny.
The sugar packet guy was being really unreasonable.
Jack, proszę, nie bądź nierozsądny.
Jack, please, don't be unreasonable.
Zysk nieprzekraczający odpowiedniej stopy swap plus 100 punktów bazowych nie powinien być uznawany za nierozsądny.
Profit not exceeding the relevant swap rate plus 100 basis points should not be regarded as unreasonable.
Jednak nierozsądny nacisk na wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla jest nie do pojęcia, skoro prawdopodobnie te projekty otrzymają środki pochodzące z dochodów z handlu emisjami.
The unreasonable emphasis on carbon capture and storage, however, is incomprehensible, especially as this is likely to receive considerable funding from revenue from emissions trading.
To słodko, zwłaszcza, odkąd mój nierozsądny ojciec, uziemił mnie do końca życia.
That's so sweet, especially since My unreasonable father has grounded me for life.
Pani Chase, jest ten nierozsądny posiadać gaśnicę, chociaż prawdopodobnie nigdy nie użyjesz tego?
Mrs. Chase, is it unreasonable to own a fire extinguisher, though you'll probably never use it?
Mój pan jest taki nierozsądny by zostawić cię w takiej sytuacji.
My Master's so unreasonable to leave you like this
Nierozsądny? Nadęty? Broń się Panie!
Unreasonable, pompous, en garde, sir!
Nie chcę być nierozsądny.
I don't want to be unreasonable.
Oczywiście, że jest nierozsądny.
Well, of course he's unreasonable.
To powoduje, ze jesteś nierozsądny.
It makes you unreasonable.
Bądź nierozsądny, jeśli chcesz.
Be unreasonable, if you want.
Zatem może powinieneś być nierozsądny.
Then maybe you should be unreasonable.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 73. Pasujących: 73. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo