Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nieuczciwy" na angielski

Wyszukaj nieuczciwy w: Definicja Synonimy
dishonest
unfair
crooked
dirty
slippery
bent
a rogue
unfairly
corrupt
dishonestly
fraudulent
fraudulently
Ten slogan jest po prostu nieuczciwy.
This slogan is quite simply dishonest.
Gdy ktoś jest nieuczciwy wobec swoich przodków, czeka go taki los.
If someone is dishonest with our ancestors, they bestow this fate.
Byłem nieuczciwy i podły wobec wielu ludzi.
I have been unfair and mean towards a lot of people.
Potrafił być bardzo nieuczciwy... i zimny.
He could be very unfair... and cold.
Na moim albumie, wrogiem numer jeden jest nieuczciwy oficer policji.
In my album, the number one enemy is the crooked police officer.
tak nieuczciwy, że musieli zatrudnić pana w wywiadzie.
So crooked, they had to put you in Intelligence.
Dobrze, to jest trochę nieuczciwy>.
Well, that's a little unfair.
Omawiany system podatkowy jest nie tylko dyskryminacyjny i nieuczciwy, ale również zachęca do unikania podatków i prania pieniędzy.
This tax system is not only discriminatory and unfair but it also encourages tax evasion and money laundering.
Nigdy nie byłem wobec niej nieuczciwy.
I was never dishonest with her.
Byłeś ze mną nieuczciwy, Spock. A to coś nowego.
You've been dishonest with me, Spock, and that is also something new for you.
Bo nie lubię być nieuczciwy wobec ludzi!
Because I don't like to be dishonest with people!
On jest nieuczciwy gdziekolwiek się pojawi.
He's dishonest wherever he hails from.
Nie badz nieuczciwy, Ignacio, robie co w mej mocy.
Don't be unfair, Ignacio, I'm doing what I can.
Zaczynam się obawiać, czy nasz przekręt nie staje się nieuczciwy.
I'm worried our scam is becoming dishonest.
Dostawałeś wszystko nawet bez proszenia... a mimo to jesteś niewdzięczny i nieuczciwy!
Without asking, you have got everything... because of that you are ungrateful and dishonest.
W przeciwnym razie pozycja konkurencyjna właścicieli naszych statków będzie w sposób nieuczciwy gorsza, a cele ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami ryb - poważnie zagrożone.
If not, our ship owners will be put at an unfair competitive disadvantage, and the objectives of preservation and sustainable management of fisheries resources will be seriously compromised.
Liczba mieszkańców świata gwałtownie rośnie, nasilają się zmiany klimatyczne, wrasta globalizacja, nieuczciwy handel i spekulacje cenami żywności, czego dobrym przykładem jest ostatni kryzys żywnościowy.
There is a rapidly growing world population, climate change, globalisation, unfair trade and speculation regarding food prices, with the recent food crisis being a case in point.
PS Ten, kto jest nieuczciwy, okłamuje jedynie siebie samego.
PS, he who is dishonest only ever lies to himself.
Rzeka nie dopuszcza się kłamstw, a jednak stojący na brzegu nieuczciwy człowiek wciąż je słyszy.
The river tells no lies, though standing on the shore, the dishonest man still hears them.
Chce pani powiedzieć, że ja jestem nieuczciwy?
Are you saying I've been dishonest?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 169. Pasujących: 169. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo