Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nieunikniony" na angielski

Wyszukaj nieunikniony w: Definicja Synonimy
inevitable
unavoidable
imminent
inescapable
inevitably
necessarily
unavoidably
Upadek cywilizacji jest tak nieunikniony jak starość.
A civilization's decline is as inevitable as old age.
Szach - mat ostatecznie jest nieunikniony.
A checkmate is inevitable, eventually.
Jego rozstrój psychiczny może być nieunikniony.
His mental deterioration may be unavoidable.
Kwestia stabilności systemów zabezpieczenia społecznego w nieunikniony sposób stała się jednym z tematów europejskiego programu politycznego.
The issue of the sustainability of social security systems has become an unavoidable subject on Europe's political agenda.
Uważam, że atak jest nieunikniony.
I have reason to believe an attack is imminent.
Jeśli atak jest nieunikniony, admirał Kimmel na Hawajach, powinien wiedzieć.
Sir, as hostilities seem imminent I recommend you telephone Admiral Kimmel in Hawaii.
Tak, niewinny i nieunikniony, rosyjski trauler.
The innocent and inevitable Russian trawler.
Dla lasu rosnący w dziczy pustoszący pożar jest nieunikniony i naturalny.
When a forest grows too wild, a purging fire is inevitable and natural.
Za tymi murami smutek jest nieunikniony, jak nieustający upływ czasu.
Behind these walls the sorrow is inevitable, as relentless as the passage of time.
To jest nieunikniony świat Troya Boltona.
That is the inevitable world of Troy Bolton,
Oczywiście, agencje te popełniały poważne błędy i pewien rodzaj regulacji był nieunikniony.
Clearly, these agencies have made serious mistakes, and some form of increased regulation was inevitable.
Przykry, a jednocześnie nieunikniony skutek tego głosowania nie powinien więc być dla pani van den Burg zaskoczeniem.
The regrettable, but at the same time inevitable, result of the vote should not, therefore, be surprising, Mrs van den Burg.
Podwyżka, asystent, nieunikniony kompleks wyższości.
The raise, the assistant, the inevitable superiority complex.
Zostałem wysłany na śmierć. By rozpętać ten nieunikniony konflikt.
I was sent here to perish at the vanguard of this inevitable conflict.
Wielu, którzy wierzą, że kontakt z istotami pozaziemskimi jest nieunikniony sugerują rządom, że muszą się przygotować.
Many who believe contact with extraterrestrials is inevitable suggest governments need to prepare themselves.
Wszystkie te czynniki silnie wpływają na realizację agendy lizbońskiej, poprzez skomplikowany, nieunikniony kompromis.
All these factors impact strongly on the implementation of the Lisbon Agenda, through complicated, unavoidable trade-offs.
Wśród nich, polityka energetyczna w nieunikniony sposób odgrywać będzie istotną rolę.
Among these, energy policy will play an unavoidable role.
Gdy spojrzymy w lustro i zobaczymy jacy potrafimy być głupi, śmiech jest nieunikniony.
Once you look in the mirror and see just how foolish we can be laughter is inevitable.
Niestety, ich porażka był nieunikniony.
Sadly, their defeat was inevitable.
Z chęcią postawiłbym ci następną kolejkę by uczcić mój nieunikniony sukces.
I'd love to buy you another round to celebrate my inevitable success.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 279. Pasujących: 279. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo