Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niezależnie od okoliczności" na angielski

Wyszukaj niezależnie od okoliczności w: Definicja Synonimy
under any circumstances
in any event
no matter what
under all circumstances
in all circumstances
in any case
irrespective of the circumstances
regardless of the facts
Nie możemy do tego dopuścić, niezależnie od okoliczności.
We cannot allow this under any circumstances.
Spółki inwestycyjne zarządzają wyłącznie aktywami swoich własnych portfeli i, niezależnie od okoliczności, nie uzyskują zlecenia do zarządzania aktywami w imieniu strony trzeciej.
Investment companies shall manage only assets of their own portfolio and shall not, under any circumstances, receive any mandate to manage assets on behalf of a third party.
Projekt inwestycyjny jako taki jest rentowną transakcją, która pozwala zrealizować średnio- i długoterminowe strategiczne cele spółki Petrogal, w związku z czym zostanie przeprowadzony niezależnie od okoliczności.
The investment project is a profitable transaction in itself that satisfies the medium long-term strategic goals of Petrogal, which will thus be carried through in any event.
Ponadto w toku dochodzenia wykazano, że ponieważ moce produkcyjne przemysłu unijnego były niezależnie od okoliczności znacznie niższe niż poziom konsumpcji, malejąca konsumpcja w okresie objętym dochodzeniem nie mogła mieć wpływu na niekorzystną sytuację przemysłu unijnego.
Moreover, the investigation showed that as the capacity of the Union industry was in any event much lower than the levels of consumption, the shrinking consumption in the IP could not have had an impact on the injurious situation of the Union industry.
Ochroniarz zachowuje poufność klienta, niezależnie od okoliczności.
Bodyguards keep the confidentiality of the client no matter what.
Bo kochają cię niezależnie od okoliczności.
You know, because they love you no matter what.
Moya ma nasze wsparcie niezależnie od okoliczności.
She has our backing, no matter what.
Jest niezmienne, niezależnie od okoliczności.
They are secure, no matter what.
Jak będziemy mieli dzieci, będę je kochać, niezależnie od okoliczności.
Brad, when we have kids, I want to love them no matter what.
Łaska pada na wszystkich, niezależnie od okoliczności.
Grace shines on everyone, no matter what.
I będziesz to robić, niezależnie od okoliczności?
And you will do it no matter what.
Powiedz mojemu ojcu... powiedz mu, że go kocham, niezależnie od okoliczności.
If you talk to my dad... tell him no matter what, I love him.
brak konieczności ponownego nanoszenia produktu niezależnie od okoliczności (takie jak "całodzienna ochrona").
no need to re-apply the product under any circumstances (such as 'all day prevention').
Niezależnie od okoliczności, zaufaj kolegom.
No matter what, keep faith with your mates.
Niezależnie od okoliczności ewolucję przywozu z Węgier uznano za zgodną z tendencjami przywozu z zainteresowanych krajów rozpatrywanego łącznie.
In any event the evolution of imports from Hungary was found to correspond to the trend of imports of the countries concerned taken together.
Niezależnie od okoliczności wydaje się, że na rynku, na którym operuje jedynie kilku producentów w skali światowej, zachowanie unijnej produkcji ważnego surowca byłoby w pełni zgodne z celem dotyczącym zapewnienia stabilnych dostaw surowców na rynek unijny.
In any event, it would appear that in a market which is characterised by few producers worldwide, maintaining the existence of Union production of an important raw material would be fully in line with the objective to ensure sustainable supply of raw materials to the Union market.
Usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie samochodu w ruchu drogowym niezależnie od okoliczności.
Defects that constitute a direct and immediate risk to road safety such that the vehicle should not be used on the road under any circumstances.
Udzielenie mu pomocy to mój priorytet, niezależnie od okoliczności.
Treating him is my priority one, regardless of who he is.
Nikt nie lubi przegrywać, niezależnie od okoliczności.
No one likes to lose, whatever the circumstance.
Prezydent wyraziła się jasno, że tortury są nielegalne, niezależnie od okoliczności.
The president has gone on record... that torture is unacceptable under any circumstances.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 76. Pasujących: 76. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo