Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niezależnie od powodu" na angielski

Wyszukaj niezależnie od powodu w: Definicja Synonimy
whatever the reason
for whatever reason
irrespective of the reason
Niezależnie od powodu, jeśli ty...
Well, whatever the reason, if only you...
Niezależnie od powodu, to najsilniejszy fizyczny dowód łączący zabójcę z ofiarami.
Whatever the reason, this is the strongest physical evidence linking our killer to the vics.
Przytrafiło mi się to ostatnio, gdy ujrzałem słowo "dżentelmen" i niezależnie od powodu, po raz pierwszy to zobaczyłem.
This happened to me recently when I saw the word "gentleman" in print, and for whatever reason, for the first time... really saw it.
Czy Oficer X, niezależnie od powodu, polecił Sevilinowi Ozalowi zabić Emre Celenka?
Did Officer X, for whatever reason, tell SeviIin OzaI to kill Emre CeIenk?
Przewoźnik zawierający umowę niezwłocznie powiadamia pasażera, jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy lub przewoźnicy lotniczy zmieniają się, po dokonaniu przez pasażera rezerwacji, niezależnie od powodu zmiany.
The contracting carrier shall immediately notify the passenger if the operating carrier or carriers is changed after reservation irrespective of the reason of the change.
Niezależnie od powodu... Cieszę się, że tu jesteś.
Well, whatever the reason... I'm glad you are.
Etykieta musi wyraźnie wskazywać pochodzenie produktu. Etykiety, które niezależnie od powodu, mogłyby wprowadzać w błąd konsumenta nie będą zatwierdzane.
The label must clearly indicate the origin of the product. Labels which, for whatever reason, could confuse the consumer will not be approved; similarly, any labels that have already been authorised by the Regulatory Board may be rejected.
Choć to bez znaczenia, bo niezależnie od powodu, tylko będziesz się pogarszał, dopóki nie powstrzymasz mnie przed spotykaniem się z Wilsonem, albo dopóki ja nie powstrzymam ciebie.
It doesn't really matter because, whatever the reason, you'll only get worse.
Choć to bez znaczenia, bo niezależnie od powodu, tylko będziesz się pogarszał, dopóki nie powstrzymasz mnie przed spotykaniem się z Wilsonem, albo dopóki ja nie powstrzymam ciebie.
Or you simply can't stop screwing With anything that moves- It doesn't really matter Because whatever the reason, you'll only get worse.
Niezależnie od powodu, musimy wykorzystać ten problem między Lobosem i jego człowiekiem stąd, bo jest on w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ze strony Lobosa i naszej.
Whatever the reason, this problem between Lobos and his local guy is exactly what we need to exploit, because the man we're looking for is in grave danger... from Lobos and from us.
Zawsze wierzyłam że zabijanie jest złe, niezależnie od powodu.
I always believed that it was wrong to kill no matter what.
Niektóre świadczenia pracownicze są płatne niezależnie od powodu odejścia pracownika z jednostki.
Some employee benefits are provided regardless of the reason for the employee's departure.
A skoro nie chcesz mi powiedzieć to znaczy, że niezależnie od powodu, wstydzisz się go.
The fact that you won't tell me means that whatever the real reason is you're ashamed of it.
W każdym przypadku zmiany przewoźnika lotniczego lub przewoźników lotniczych wykonujących przewóz po dokonaniu rezerwacji, niezależnie od powodu zmiany, dostawca usług przewozu lotniczego podejmuje niezwłocznie wszelkie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że pasażer zostanie możliwie najszybciej poinformowany o zmianie.
Wherever the operating air carrier or carriers is or are changed after reservation, the air carriage contractor shall, irrespective of the reason for the change, take immediately all appropriate steps to ensure that the passenger is informed of the change as soon as possible.
użycie hamulca bezpieczeństwa, niezależnie od powodu, musi automatycznie odcinać całe zasilanie trakcji, bez możliwości ponownego włączenia zasilania trakcji jeśli uruchomiony jest hamulec bezpieczeństwa,
use of the emergency brake, for whatever reason, shall automatically cut all traction power, without the facility to reapply traction power while the emergency brake is applied,
Koniec z nagimi zdjęciami na twoim biurku, niezależnie od powodu.
No more naked body parts at your desk for any reason. [Both laugh]
Przewoźnik zawierający umowę niezwłocznie powiadamia pasażera, jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy lub przewoźnicy lotniczy zmieniają się, po dokonaniu przez pasażera rezerwacji, niezależnie od powodu zmiany.
[3] European Parliament and Council Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, article 7.
W analizie częstości występowania pozytywnej odpowiedzi na terapię, założono, że stężenie HIV - RNA u pacjentów, którzy, niezależnie od powodu, zakończyli badanie wcześniej lub, u których nie wykonano wszystkich oznaczeń HIV- RNA, wynosiło w pominiętym badaniu powyżej 50 lub liczba
In the analysis of responder rates (the non-completer equals failure analysis [NC = F]), patients who terminated the study early for any reason, or who had a missing HIV-RNA measurement that was
Niezależnie od powodu układ wygląda następująco.
Okay. Irrespective why you killed Messer, here's the deal.
Niezależnie od powodu, wiem, że nie chodzi o skok na bungee czy spadochronem.
I know it's not to bungee jump or skydive on my last days.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo