Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niezbędna dla" na angielski

Wyszukaj niezbędna dla w: Definicja Synonimy
necessary for
essential to
essential for
indispensable to
indispensable for
vital for
vital to
crucial for
necessary to
necessary in order
essential in order to
indispensable in order
Różnorodność gatunków jest niezbędna dla naszego przetrwania.
The diversity of the species it is necessary for our own existence.
Ale jedyną rzeczą, która wydaje się absolutnie niezbędna dla życia, jest płynna woda.
But the one thing that seems to be absolutely necessary for life as we know it is liquid water.
Podzielamy pogląd sprawozdawcy, że konkurencja jest niezbędna dla zapewnienia równych szans na jednolitym rynku i dla trwałego wyjścia z kryzysu.
We share your view that competition is essential to ensure a level playing field in the single market and to promote a sustainable exit from the crisis.
Mówicie nam, że ta zmiana traktatów jest niezbędna dla uspokojenia rynków.
You tell us that this revision of the Treaties is essential to reassure the markets.
Konkurencja jest niezbędna dla zdrowego funkcjonowania gospodarki.
Competition is essential for the healthy functioning of the economy.
Dostępność wiarygodnych danych budżetowych jest niezbędna dla nadzoru budżetowego w strefie euro.
The availability of sound fiscal data is essential for budgetary surveillance in the euro area.
Jest niezbędna dla życia roślin, tak jak dawniej.
But it's essential for plant life, just as it was back then.
Modernizacja sieci przesyłowych jest niezbędna dla rozwoju zdecentralizowanego wytwarzania oraz dla poprawy wydajności energetycznej.
Modernization of distribution networks is essential for the development of decentralized generation and for improving energy efficiency.
Niezależna polityka zagraniczna jest niezbędna dla utrzymania suwerenności państwowej.
An independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
To jest część wyposażenia absolutnie niezbędna dla działania reaktora.
It was the one piece of equipment absolutely essential for the operation of the reactor.
Badania kosmosu są konieczna dla dynamiczności Ameryki i niezbędna dla utrzymania pokoju.
Space exploration is necessary for a dynamic America, and essential for the preservation of peace.
Kompetentna regulacja nie niszczy rynków, a wręcz przeciwnie, jest niezbędna dla ich przetrwania.
Competent regulation does not kill markets but, on the contrary, is essential for their survival.
Ochrona gleby jest wreszcie niezbędna dla zachowania naszego dziedzictwa naturalnego oraz surowców naturalnych.
Protection of the soil is essential for the maintenance of our natural heritage and raw materials.
Mówiłeś, że jest niezbędna dla naszych badań.
You said she was essential to our research.
Nic tam nie ma na temat pomoc rozwojowej, która jest niezbędna dla wspólnego rozwoju.
There is nothing about development aid, which is essential for co-development.
Dokładna homogenizacja jest niezbędna dla maksymalnej ekstrakcji i odzysku azotanów.
Thorough homogenisation is essential for maximum extraction and recovery of nitrate.
Koordynacja i współpraca pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi jest absolutnie niezbędna dla skutecznego wdrożenia programu.
Coordination and cooperation between the Commission and the Member States is absolutely essential for effective implementation of the programme.
Jeśli chcesz znać moje zdanie, armia jest niezbędna dla zdrowego społeczeństwa.
If you ask me, the army is essential to a healthy civil society.
A ustawa o Prawach jest niezbędna dla tej przyszłości.
And the Rights bill is necessary for that future.
Absolutnie znakomita edycja, która jest niezbędna dla każdego.
An absolutely splendid edition that is essential to all.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 172. Pasujących: 172. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo