Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niezbędna w celu" na angielski

Wyszukaj niezbędna w celu w: Definicja Synonimy
essential to
indispensable to
necessary to
essential in order to
necessary in order to
needed to
Jasna definicja prawa mającego zastosowanie do wspólnych interwencji jest niezbędna w celu osiągnięcia wyników.
The clear definition of the law applicable to joint operations is essential to achieve results.
Jeśli mamy uniknąć karmienia bestii terroryzmu, niezbędna w celu zapewnienia równowagi i proporcji jest odpowiedzialność demokratyczna.
If we are to avoid feeding the threat, democratic accountability is essential to ensure balance and proportionality.
Podkreślają, że taka wspólna wykładnia jest niezbędna w celu poszanowania systemu prawnego określonego w artykule 8 ustęp 2.
They stress that such a common interpretation is indispensable to respect the legal system referred to in Article 8 (2).
Co więcej, znajomość składu, a także własności fizycznych i chemicznych oraz biologicznych wydalanych pozostałości powstałych z dodatku, będzie niezbędna w celu określenia zakresu badań koniecznych do oceny ryzyka zanieczyszczenia środowiska.
Furthermore, knowledge of the composition and of the physico-chemical and biological properties of the excreted residues deriving from the additive will be indispensable to define the extent of the studies necessary for assessment of the risk of pollution of the environment.
Operacja podwyższenia kapitału była niezbędna w celu częściowego sfinansowania planu inwestycyjnego.
The capital increase was necessary to partially finance the investment plan.
Popieram tę decyzję, ponieważ dalsza pomoc będzie niezbędna w celu zapewnienia bezpiecznego demontażu reaktorów.
I do support this as further assistance will be necessary to ensure the safe decommissioning of the reactors.
Niniejsza poprawka jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z kolejnymi poprawkami oraz wyznaczenia od początku zakresu dyrektywy.
This amendment is necessary to ensure consistency with subsequent amendments and to establish from the outset the scope of the directive.
Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez Komisję pomoc szkoleniowa była niezbędna w celu osiągnięcia określonych celów.
According to the information submitted to the Commission, the training aid was necessary to achieve the envisaged objectives.
Na Bali postanowiono, że redukcja na poziomie 25-40% jest niezbędna w celu ochrony klimatu.
In Bali it was decided that a reduction of 25-40% by 2020 is necessary to save the climate.
Decyzja portu lotniczy Saarbrücken o realizacji inwestycji była uzasadniona pod względem ekonomicznym i niezbędna w celu zapewnienia łączności z regionem.
The investment decision of Saarbrücken Airport was economically justified and necessary to ensure the connectivity of the region.
Modernizacja infrastruktury była niezbędna w celu spełnienia warunków w zakresie jakości i dostępności nałożonych w ramach tych obowiązków.
The upgrading of the infrastructure was necessary to meet quality and accessibility requirements imposed by the PSOs.
Dawka ta jest niezbędna w celu uzyskania optymalnego czasu koagulacji.
This amount is necessary to achieve the optimal curdling time.
Poprawka niezbędna w celu zapewnienia spójności ze słownictwem użytym w poprawkach do art. 9 ust. 4 dyrektywy ramowej.
Necessary to ensure coherence in vocabulary with suggested amendments in Article 9.4 Framework Directive.
Poprawka niezbędna w celu zapewnienia spójności prawnej z definicją neutralności usług proponowanej w art. 9 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy ramowej.
Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality proposed under Article 9 paragraph 4 subparagraph 1 of the Framework Directive.
Ścisła kontrola tego instrumentu jest więc niezbędna w celu zagwarantowania:
Stringent control of this instrument is therefore essential to guarantee:
Zmiana przepisów dotyczących etykietowania jest również niezbędna w celu dostosowania przepisów mających zastosowanie na poziomie Unii do zmian na szczeblu międzynarodowym.
Adaptation of the provisions on labelling is also necessary to align the rules that apply at Union level to international developments.
wyraża przekonanie, że współpraca jest niezbędna w celu zapewnienia wydajności służb celnych UE stawiających czoła licznym zagrożeniom wymagającym zwalczania;
Considers that cooperation is essential to ensure the effectiveness of EU customs services in the face of the many threats which they have to combat;
podkreśla, że w przypadku innych nowych rynków regulacja może być niezbędna w celu zapewnienia funkcjonowania konkurencji;
Underlines that in other new markets regulation might be necessary to ensure functioning competition;
W rezultacie inwestycja jest niezbędna w celu przestrzegania norm wspólnotowych w rozumieniu pkt 6 wytycznych dotyczących pomocy na rzecz środowiska i nie może być przedmiotem pomocy.
In conclusion, the investment is necessary to comply with Community standards as meant in point 6 of the Environmental aid guidelines and therefore it is not eligible for aid.
Elastyczność jest także niezbędna w celu dostosowania się do potrzeb przedsiębiorstw paszowych położonych w regionach dotkniętych szczególnymi ograniczeniami geograficznymi lub ograniczeniami w zakresie warunków strukturalnych.
Flexibility is also necessary to accommodate the needs of feed businesses situated in regions suffering from special geographical constraints or related to structural requirements.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 74. Pasujących: 74. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo