Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niezgodna z prawem" na angielski

Wyszukaj niezgodna z prawem w: Definicja Synonimy
unlawful
illegal
incompatible with the law
not legitimate

Sugestie

Ponieważ pomoc jest niezgodna z prawem i ze wspólnym rynkiem, należy ją odzyskać.
Since the aid is unlawful and incompatible, it must be recovered.
Rozpatrują one również przypadki, w których niezgodna z prawem pomoc ma dopiero zostać wypłacona.
They also extend to cases where an unlawful payment is about to be made.
Ponieważ pomoc ta została przyznana bez uprzedniego zgłoszenia Komisji, jest ona niezgodna z prawem.
To the extent that the aid was granted without prior notification to the Commission, it is illegal.
Czy fotograficzna pamięć jest niezgodna z prawem?
Is having a good memory illegal?
W przypadku gdy sankcja ze względu na jej rodzaj jest niezgodna z prawem państwa wykonującego,
Where the sentence is incompatible with the law of the executing State in terms of its nature,
Właściwy organ... (nazwa państwa wykonującego) może dostosować orzeczoną karę jedynie wtedy, gdy jest ona niezgodna z prawem tego państwa pod względem czasu trwania lub charakteru.
An adaptation of the sentence by the competent authority of... (executing State) may take place only if it is incompatible with the law of that State in terms of its duration or nature.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu pomoc państwa niezgodna z prawem stanowi sytuację bieżącą.
As the Court has ruled, unlawful State aid constitutes an ongoing situation.
Pomoc ta jest zatem niezgodna z prawem.
Therefore, the aid is unlawful.
Chciałbym zwrócić się do pana o sprawdzenie, czy poprawka 4 nie jest niezgodna z prawem.
I would like to ask you to check whether Amendment 4 was unlawful.
Trybunał uznał, iż gwarancje zakwalifikowane jako pomoc niezgodna z prawem, przy obliczaniu oczekiwanych kosztów likwidacji nie mogą zostać uwzględnione [48].
The Court of Justice has held that specific guarantees, which were considered to be illegal aid, could not be taken into account when calculating the potential costs of liquidation [48].
Ponadto władze rosyjskie stwierdziły, iż metodologia zastosowana w celu ustalenia zysków podczas konstruowania wartości normalnej była niezgodna z prawem i niedopuszczalna.
Moreover, the Russian authorities alleged that the methodology used for determining profit while constructing the normal value was illegal and unacceptable.
W tabeli poniżej należy podać szczegółowe informacje dla każdego beneficjenta, od którego ma być odzyskana pomoc niezgodna z prawem i udzielona na podstawie programu.
Please provide details for each beneficiary from whom unlawful aid granted under the scheme is to be recovered in the table below.
Zdaniem zrzeszenia ESOA władze szwedzkie udzieliły spółce Teracom pomocy państwa, która jest niezgodna z prawem.
According to ESOA, the Swedish authorities grant unlawful State aid to Teracom.
Austriacki Trybunał Konstytucyjny chciał wiedzieć, czy w wyniku zniesienia ograniczenia powstała lub zostałaby rozszerzona niezgodna z prawem pomoc państwa.
The Austrian court needed to know whether, by removing the restriction, it would create or extend an illegal State aid.
Niezgłoszona pomoc jest (staje się) niezgodna z prawem, mimo iż może być zgodna ze wspólnym rynkiem.
Non-notified aid becomes illegal, even if it may be compatible.
Jako że pomoc dla WAM została udzielona zgodnie z tym programem, jest ona również niezgodna z prawem.
As the aid to WAM SpA was granted under that scheme, it too is unlawful.
Dodatkowo osoba składająca skargę twierdziła, że niezgodna z prawem i rynkiem wewnętrznym pomoc państwa była także świadczona na rzecz FD, publicznego operatora portu lotniczego.
In addition, the complainant alleged that unlawful and incompatible State aid was also provided to the publicly owned airport operator FD.
W związku z powyższym Komisja stwierdza, że pomoc przyznana AHM jest niezgodna z prawem.
In view of the above, the Commission concludes that the aid granted to AHM is unlawful.
Komisja uważa więc, że środki 1, 2, 3 i 4 kwalifikują się jako niezgodna z prawem pomoc państwa.
Thus, the Commission considers that measures 1, 2, 3 and 4 qualify as unlawful State aid.
Z wniosku przedstawionego w sekcji 6.2 wynika, że pomoc jest niezgodna z prawem.
It follows from the conclusion in Section 6.2 above that the aid is unlawful.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 151. Pasujących: 151. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo