Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "notatka" na angielski

Wyszukaj notatka w: Definicja Synonimy
note
memo
blurb
Post-it

Sugestie

Swobodna notatka dotycząca danych o maksymalnej długości 250 znaków.
Free note on the data with a maximal length of 250 characters.
Ta notatka była załączona do akt, kiedy znalazłam ją w aktach policji.
This note was attached to it when I found it in police files.
Myślę, że będzie równie interesujący, jak pańska notatka o ekonomii w SGC.
I'm sure it'll be every bit as interesting as your memo on the economics of the SGC.
Każdy notebook, notatka, recepta.
Every notebook, memo, receipt.
Dług zniknął, ale przyszła taka notatka.
The IOU was torn in two, but it had that note.
Dla jak gdyby w odpowiedzi tam przyszedł od daleko, inna notatka.
For as if in answer there came from far away, another note.
Jakaś notatka, która nie ma sensu.
Some note - doesn't make sense.
Rozumiem, że była jakaś notatka od pana Wong.
I understand there was some kind of note from Mr. Wong.
Tu jest końcowa notatka Przez Prezydenta Coolidge'a.
Here is the final note By President Coolidge.
Pierwszą jest wewnętrzna notatka z siedziby G.R.U...
The first is this internal memo from G.R.U. headquarters.
Do tej faktury jest przyczepiona odręczna notatka po hiszpańsku.
There's a handwritten note in Spanish attached to this invoice.
Tamta notatka nie odpowiada na żadne pytanie.
That note did not answer any questions.
Ładna notatka, nie sądzi pani?
Nice note, don't you think?
Miło, że notatka o kostiumach trafiła do niektórych.
I'm glad my "no costume" memo made it to some people.
Gratuluję ci wytrwałości, Alicio, ale musisz zadbać, aby ta notatka nie wyciekła.
And I congratulate you on that stance, Alicia, but you need this note not to circulate.
Ta notatka zostala znaleziona 3 dni temu po przeszukaniu sceny zbrodni.
This note was found three days after the crime scene had been processed.
Ta notatka jest chyba najmniej dziwna w całym mieszkaniu.
That note's probably the least weird thing in the whole apartment.
Muszę dowiedzieć się, skąd pochodzi ta notatka.
I have to figure out where that note came from.
Jakaś notatka o Petrellim w dzień wyborów.
Some note about Petrelli on election day.
W Ameryce, świat najbardziej bezpłatnie społeczeństwo... ta notatka jest prawnym przetargiem dla wszystkich długów, społeczeństwa i prywatny.
In America, the world's freest society... this note is legal tender for all debts, public and private.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 270. Pasujących: 270. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo