Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "numer pokoju" na angielski

Wyszukaj numer pokoju w: Definicja Synonimy

Sugestie

A mógłbym poprosić o numer pokoju...
OK, could you tell me the room number that Mr...
By je dokupić wpisz numer pokoju.
To purchase more credit, enter your room number now.
Potrzebuje numer pokoju doktora George Gibbs.
I need the room number for Dr. George Gibbs.
Asystent da ci adres i numer pokoju.
My assistant will give you the address and my room number.
Daj mi numer pokoju i powiedział, żebym wpadła po 22, żeby porozmawiać o karierze.
He gave me his room number, told me to swing by after 10:00 to discuss career options.
Taki sam numer pokoju miałam w Cincinnati, ostatni raz z męską orkiestrą.
That's the same room number I had in last time around with a male band.
Mam ten numer pokoju, o który prosiłaś.
Well, I've got that room number for you.
Przepraszam. Jaki jest numer pokoju pani Ramirez?
Excuse me, what is Mrs Ramírez's room number?
Zadzwoń i podaj mi numer pokoju.
Call me with a room number.
Sam numer pokoju, bez nazwiska.
The room number, but not my name.
Może pójdę do recepcji i sprawdzę, czy mógłbym dostać numer pokoju Foxa - i powiem Casey o spotkaniu.
Maybe I'll go to the front desk and see if I could get Fox's room number and tell Casey about the meeting.
Dała mi numer pokoju, więc poszedłem.
She gave me a room number, and I went.
On przyjechał, spytał o numer pokoju, a nagle widzę, że ciężarówka odjeżdża.
He came in, asked for the room number, and next thing I know, I see my truck driving away.
Dasz nam numer pokoju i stąd wyjdziesz.
Give us the room number and you walk away from here.
To budynek, numer pokoju, ulicy.
Building, room number, street address.
Ja zapytam w recepcji o numer pokoju.
I'll pull a room number out of the desk clerk.
Bierzesz starą kartę, wpisujesz numer pokoju, kodujesz... i Bob jest twoim wujem.
You take the old card key, you input the room number, a little magnetic encoding... and Bob's your uncle.
Ktokolwiek by to nie był, proszę podać mu mój numer pokoju.
Anyone that does that, give them my room number.
Czy pamięta Pani może numer pokoju?
Do you happen to remember the room number?
Odurzał ofiary, potem podawał Mercerowi numer pokoju... i dawał klucze, których potrzebował.
He'd dose the victims, then call Mercer with the room number and give him the master keys he needed to get in.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 185. Pasujących: 80. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo