Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ośrodkowego układu nerwowego" na angielski

Wyszukaj ośrodkowego układu nerwowego w: Definicja Synonimy
Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Most frequent adverse effects involve the gastro-intestinal tract and the central nervous system.
Brak jest danych odnośnie przenikania indynawiru do ośrodkowego układu nerwowego u ludzi.
There are no data concerning the penetration of indinavir into the central nervous system in humans.
W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.
In some cases, paradoxical CNS stimulation has been reported.
Wszystkie sposoby leczenia zawierają stosowanie steroidów jako profilaktykę dla ośrodkowego układu nerwowego.
All treatment regimens include administration of steroids for CNS prophylaxis.
Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego.
Desloratadine does not readily penetrate the central nervous system.
U żadnego z pacjentów nie wystąpiło toczniowe zapalenie nerek lub objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.
No patients developed lupus nephritis or central nervous system symptoms.
Jeśli występują objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, może być wskazany środek neuroleptyczny.
If signs of central nervous system stimulation are present, a neuroleptic agent may be indicated.
Przypadkowe przedawkowanie może powodować depresję ośrodkowego układu nerwowego i osłabienie mięśni.
Accidental overdose may cause central nervous system depression and muscle weakness.
Nerwy ośrodkowego układu nerwowego, nie ma lekarstwa.
The central nervous system nerves, there is no cure.
Optimark jest wskazany do stosowania podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i wątroby.
Optimark is indicated for use with magnetic resonance imaging (MRI) of the central nervous system (CNS) and liver.
Wynikiem tego działania jest niekontrolowana aktywność ośrodkowego układu nerwowego i śmierć owadów lub roztoczy.
This results in uncontrolled activity of the central nervous system and death of fleas and ticks.
Badanie wykazało częstsze występowanie krwawień do ośrodkowego układu nerwowego w grupie pacjentów otrzymujących Xigris w porównaniu z grupą placebo.
2 paediatric patients and showed a higher rate of central nervous system bleeding in the Xigris versus placebo group.
Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego mogącymi predysponować do wystąpienia drgawek.
Ciprofloxacin should be used with caution in patients with CNS disorders which may be predisposed to seizure.
W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych ogólnej nadpobudliwości ośrodkowego układu nerwowego (OUN), powinno się rozważyć ostrożne leczenie objawowe.
In case of signs and symptoms of general central nervous system (CNS) overstimulation, careful symptomatic clinical treatment should be considered.
Preparatu nie należy podawać kobietom ciężarnym ani osobom, u których występują nieleczone przerzuty nowotworowe do ośrodkowego układu nerwowego (wtórne nowotwory mózgu lub rdzenia kręgowego).
It should also not be given to pregnant women or to anyone who has untreated central nervous system metastases (secondary cancers in the brain or spinal cord).
U ludzi podstawowe powikłania po tym środku obejmują hepatotoksyczność i działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
In human the principal toxic effects were hepatotoxicity and central nervous system (CNS) effects.
Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyk diagnostyczny do obrazowania ośrodkowego układu nerwowego, kod ATC:
Diagnostic radiopharmaceutical for central nervous system imaging, ATC code:
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku Abraxane u pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) nie zostały jeszcze oszacowane.
The effectiveness and safety of Abraxane in patients with central nervous system (CNS) metastases has not been established.
Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie blokuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ substancja nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego.
After oral administration, desloratadine selectively blocks peripheral histamine H1-receptors because the substance is excluded from entry to the central nervous system.
Doustne podawanie pseudoefedryny w zalecanej dawce może spowodować wystąpienie innych objawów sympatykomimetycznych, takich jak zwiększone ciśnienie krwi, tachykardia i objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Oral administration of pseudoephedrine at the recommended dose can cause other sympathomimetic effects, such as increased blood pressure, tachycardia or manifestations of central nervous system excitation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 122. Pasujących: 122. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo