Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o obniżonej jakości" na angielski

Wyszukaj o obniżonej jakości w: Definicja Synonimy
impaired
deteriorated
of the bad

Sugestie

W następnych punktach Urząd określi etapy stopniowego wycofywania programów dokapitalizowania oraz środków dotyczących aktywów o obniżonej jakości.
In the following paragraphs, the Authority will set out the steps of a gradual phasing out with regard to recapitalisation and impaired asset measures.
Powyższe twierdzenie wydaje się być wiarygodne, ponieważ Pfandbriefbank został w sposób świadomy uwolniony od aktywów o obniżonej jakości.
That submission seems plausible, given that Pfandbriefbank has deliberately been released from impaired assets.
W takich przypadkach komponent o obniżonej jakości jest kwalifikowany bez badania.
In such cases, the deteriorated component shall be qualified without testing.
Do celów ust. 4 lit. c) badany egzemplarz stanowi kwalifikowaną część o obniżonej jakości.
For the purposes of point (c) of paragraph 4, the sample shall be a qualified deteriorated component.
Pomoc ta była niezbędna do utrzymania działalności banku na okres niezbędny do wdrożenia wybranego wariantu restrukturyzacji, czyli sprzedaży jego rentownych elementów na rzecz BIC i z czasem upłynnienia aktywów o obniżonej jakości.
The aid was necessary to keep the bank afloat for the period necessary to implement the chosen restructuring, which is the sale of its viable parts to BIC and the liquidation over time of the bad assets.
Zgodnie z wytycznymi w sprawie aktywów o obniżonej jakości.
In accordance with the Impaired Assets Guidelines.
Aktywa o obniżonej jakości odpowiadają kategoriom aktywów, w przypadku których bank może ponieść straty.
Impaired assets correspond to categories of assets on which banks are likely to incur losses.
NLB odniesie korzyść ze środka dotyczącego aktywów o obniżonej jakości poprzez przekazanie aktywów BAMC.
NLB will benefit from an impaired asset measure by transferring assets to the BAMC.
Instrument ulgi w kapitale nie obejmuje aktywów o obniżonej jakości i w rzeczywistości jest zastępczym środkiem dokapitalizowania.
The capital relief instrument does not cover impaired assets and is de facto a proxy for a recapitalisation measure.
Podczas badania z kwalifikowaną częścią o obniżonej jakości wskaźnik nieprawidłowego działania systemu OBD włącza się zgodnie z załącznikiem X.
When tested with a qualified deteriorated component, the OBD system malfunction indicator shall be activated in accordance with Annex X.
Przepis przejściowy dotyczący agencji zarządzania aktywami o obniżonej jakości, sponsorowanych przez państwo członkowskie
Transitional provision for Member State-sponsored impaired asset management agencies
Niniejsze wytyczne ustanawiają zasadę, że środki w zakresie dokapitalizowania i aktywów o obniżonej jakości zatwierdza się dopiero po przyjęciu planu restrukturyzacji banku.
These Guidelines establish the principle that recapitalisation and impaired asset measures will be authorised only once the bank's restructuring plan is approved.
Co do zasady żaden bank otrzymujący pomoc państwa w formie środków w zakresie dokapitalizowania lub aktywów o obniżonej jakości nie powinien wypłacać odpraw przekraczających kwoty wymagane przez prawo lub umowę.
Any bank in receipt of State aid in the form of recapitalisation or impaired asset measures should not in principle make severance payments in excess of what is required by law or contract.
Komisja wyraziła także wątpliwości dotyczące zarządzania aktywami o obniżonej jakości, ponieważ w dalszym ciągu za realizację tego zadania odpowiada WestLB.
Moreover, the Commission expressed doubts as to the management of the impaired assets as they were still administered by WestLB.
Podobne modele i metodyki były stosowne przy ocenie oczekiwanych strat w odniesieniu do innych środków dotyczących aktywów o obniżonej jakości.
Similar models and methodologies were used to assess expected losses in other impaired assets measures.
W innych konieczna może być pomoc państwa w formie gwarancji, dokapitalizowania lub pomocy związanej z aktywami o obniżonej jakości.
In other cases, State aid may be necessary, in the form of guarantees, recapitalisation or impaired asset relief.
W odpowiednich przypadkach od banków będzie się także wymagać ujawnienia aktywów o obniżonej jakości [9].
Banks will also be required, where applicable, to disclose impaired assets [9].
Na wniosek organu udzielającego homologacji typu producent dostarcza komponenty o obniżonej jakości do celów badań systemu OBD.
The manufacturer shall provide, on request of the Type Approval Authority, deteriorated components for OBD testing purposes.
W tym przypadku producent musi udostępnić kwalifikujące się komponenty lub urządzenia elektryczne o obniżonej jakości, które zostaną wykorzystane do symulacji awarii.
In that case, the manufacturer shall make available the qualified deteriorated components or the electrical device which would be used to simulate a malfunction.
Jeżeli Komisja uzna środek A jako pomoc państwa, zdaniem państwa niderlandzkiego nie będzie miał zastosowania komunikat w sprawie aktywów o obniżonej jakości [87].
Should the Commission consider Measure A as State aid, the Dutch State argued that the Impaired Asset Communication [87] should not apply.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 166. Pasujących: 166. Czas odpowiedzi: 136 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo