Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o ogromnym znaczeniu" na angielski

Wyszukaj o ogromnym znaczeniu w: Definicja Synonimy
of great importance
of the utmost importance
of enormous significance
of paramount importance
Chorwacja ma uprzywilejowane położenie: jest korytarzem transportowym o ogromnym znaczeniu dla rynków eksportowych i importowych Wschodu i Dalekiego Wschodu.
Croatia is in a privileged location: it is a transport corridor of great importance for the import and export markets of the East and Far East.
Obawiam się, że jeśli nadal będziemy tak traktować tureckie interesy, to ryzykujemy utratę kluczowego sojusznika w obszarze strategicznym o ogromnym znaczeniu, wspierając tym samym wszystkie negatywne tendencje w samej Turcji.
I fear that if we go on treating Turkish interests in this way, we risk losing a key ally in a strategic area of great importance and encouraging all the wrong tendencies in Turkey itself.
Nasz syn Cesare został wysłany na północ z dyplomatyczną misją o ogromnym znaczeniu, i... zdarzył mu się niefortunny wypadek.
Our son Cesare was sent to the north on a diplomatic mission of the utmost importance, and... he had an unfortunate accident.
Wzmocnienie niektórych praw konsumentów i użytkowników oraz zagwarantowanie, że łączność elektroniczna będzie pewna i godna zaufania oraz zapewni wysoki poziom ochrony danych osobowych i prywatności jednostek, stanowią cele o ogromnym znaczeniu.
Strengthening certain consumers' and users' rights, and ensuring that electronic communications are secure and trustworthy and provide a high level of protection for individuals' privacy and personal data are goals of the utmost importance.
A jeśli tak, to może być znalezisko o ogromnym znaczeniu.
If so, it's a find of enormous significance.
Ponadto, jeśli uwzględnić w rozważaniach zasoby naturalne - ocenia się, że 22% światowych rezerw ropy i gazu znajduje się w regionie arktycznym - jest to region o ogromnym znaczeniu dla przyszłości Europy.
In addition, when we take the natural resources into consideration - it is estimated that 22% of the world's oil and gas reserves are in the Arctic region - this is a region of enormous significance to Europe's future.
Przykładem tychże może być tworzenie partnerstw między podmiotami gospodarczymi, akademickimi i naukowymi, szczególnie w sektorach o ogromnym znaczeniu, takich jak sektory badań naukowych i technologicznych, transportu, energii oraz ochrony środowiska.
Examples are the creation of partnerships between economic, academic and scientific operators, particularly in sectors of great importance such as scientific and technological research, transport, energy and the environment.
Partnerstwo stanowi zachętę do tworzenia projektów o ogromnym znaczeniu dla UE poprzez propagowanie ram instytucjonalnych, dzięki którym zarówno stosunki sąsiedzkie, jak i współpraca wewnątrzregionalna pomiędzy sąsiadami kształtować się będą na wyższym poziomie.
The partnership encourages projects of the utmost importance to the EU by promoting an institutionalised framework which puts both relations with neighbours and intraregional cooperation among neighbours at a higher level.
A zatem Serbia oczywiście jest krajem o ogromnym znaczeniu w regionie i w naszym przekonaniu ma przed sobą perspektywę europejską.
Thus, of course, Serbia is a country which carries obvious weight in the region and which has a European perspective, in our opinion.
Inną kwestią o ogromnym znaczeniu jest lepsze dostosowanie do norm Codex Alimentarius.
Another key feature of this revision is that it brings the directive more closely into line with the Codex Alimentarius.
Jest to bardzo ważna inicjatywa o ogromnym znaczeniu w obecnej sytuacji gospodarczej.
This is a very interesting development and essential at this time in the economic situation.
Nie ma wątpliwości, że Turcja to duży muzułmański kraj o ogromnym znaczeniu strategicznym.
There is no doubt that Turkey is a large Muslim country of huge strategic importance.
Świadczy to o ogromnym znaczeniu danych osobowych.
That indicates the importance of personal data.
Sprawozdanie pani McGuinness dotyczy kwestii o ogromnym znaczeniu dla świata.
The McGuinness report deals with issues of immense global importance.
Sektor bawełny jest sektorem o ogromnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla niektórych regionów UE, w szczególności w Grecji i Hiszpanii.
The cotton sector is of great socio-economic importance to certain regions of the EU, particularly in Greece and Spain.
Nie ma w związku z tym wątpliwości, że mówimy o sektorze o ogromnym znaczeniu dla naszego dobrobytu.
There is therefore no doubt that we are talking about a sector that is of great importance for our well-being.
Jedna z części rezolucji przyjętej dziś przez Parlament Europejski mówi o ogromnym znaczeniu regionów i władz lokalnych, zwłaszcza w procesie konsultacji oraz upowszechniania informacji dotyczących polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i umożliwiających jej realizację.
In the resolution adopted by the European Parliament today, a specific chapter stresses the great importance of regions and local authorities, especially in the consultation process and in disseminating information about and carrying out the implementation of climate policy.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, ponieważ jestem przekonana o ogromnym znaczeniu zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.
I have voted in favour of the report promoting good governance in tax matters, because I am of the opinion that combating tax fraud and tax evasion effectively is of the greatest importance.
Najwyższe poziomy ostrożności, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwo działań związanych z ropą naftową w Europie to zasady o ogromnym znaczeniu, w zakresie których nie wolno nam iść na żadne kompromisy.
The highest levels of precaution, environmental protection and of safety and security of oil operations in Europe are principles of paramount importance on which we can accept no compromise.
Podsumowując, w szerszej perspektywie nie możemy zapominać o ogromnym znaczeniu naszej ścisłej integracji gospodarczej w UE, a zwłaszcza w strefie euro, która ustrzegła nas przed gwałtownymi wiatrami kryzysu finansowego.
To conclude, on a broader note, we must not forget the immense importance of our close economic integration here in the EU and in particular in the euro zone, which has sheltered us from the gale-force winds of the financial crisis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo