Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o przedłużonym uwalnianiu" na angielski

Wyszukaj o przedłużonym uwalnianiu w: Definicja Synonimy

Sugestie

Kapsułki wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu zawierają granulki, z których substancja czynna jest powoli uwalniana do przewodu pokarmowego.
Venlafaxine prolonged-release capsules contain spheroids, which release the active substance slowly into the digestive tract.
Zalecana początkowa dawka wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu wynosi 75 mg raz na dobę.
The recommended starting dose for prolonged-release venlafaxine is 75 mg given once daily.
Lek jest dostępny w postaci proszku o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnika do przygotowania zawiesiny do podania domięśniowego.
It is available as prolonged release powder and solvent for suspension for intramuscular use.
Podawanie Doxagamma 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym powoduje klinicznie znamienne obniżenie ciśnienia krwi w wyniku zmniejszenia obwodowego oporu naczyniowego.
Administration of Doxagamma 4 mg prolonged release tablets and associated names in hypertensive patients causes a clinically significant reduction in blood pressure as a result of a reduction in systemic vascular resistance.
Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie wolno żuć, dzielić i rozgniatać.
The prolonged-release tablets should not be chewed, divided or crushed.
Lek występuje w postaci tabletek "o przedłużonym uwalnianiu".
Your medicine is in the form of a' prolonged-release' tablet.
W kontrolowanych badaniach klinicznych z doksazosyną w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu obserwowano następujące działania niepożądane.
The following undesirable effects have been reported in controlled clinical trials with doxaszosin prolonged-release tablets.
Pokarm nie ma wpływu na właściwości farmakokinetyczne daryfenacyny podawanej wielokrotnie w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.
Food had no effect on darifenacin pharmacokinetics during multiple-dose administration of prolonged-release tablets.
Advagraf kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować natychmiast po wyjęciu z blistra.
Advagraf prolonged-release capsules should be taken immediately following removal from the blister.
Zużyć wszystkie kapsułki o przedłużonym uwalnianiu w ciągu 1 roku po otwarciu torebki aluminiowej.
Use all the prolonged-release capsules within 1 year of opening the aluminium wrapping.
W badaniu klinicznym oceniano wpływ tabletek o przedłużonym uwalnianiu Nifedipine retard na powikłania sercowo- naczyniowe oraz naczyniowo- mózgowe.
In a clinical study, the effect of Nifedipine retard prolonged-release tablets on cardiovascular and cerebrovascular morbidity was studied.
Pacjenci kontynuowali przyjmowanie takich samych dawek wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu, jak na końcu fazy open- label (75,150 lub 225 mg).
Patients continued to receive the same dose of venlafaxine prolonged-release that they had taken at the end of the open-label phase (75,150, or 225 mg).
Opakowanie zawiera 30, 50, 60 lub 100 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
30, 50, 60 and 100 prolonged-release capsules.
Advagraf kapsułki o przedłużonym uwalnianiu to dodatkowa doustna postać farmaceutyczna obok dostępnego już leku Prograf kapsułki.
Advagraf prolonged-release capsules are an additional oral pharmaceutical form of the already available product Prograf capsules.
U pacjentów z nadciśnieniem obniżenie ciśnienia tętniczego krwi podczas leczenia preparatem Doxagamma 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletkami o innych nazwach własnych jest podobne w pozycji siedzącej i stojącej.
In patients with hypertension, the decrease in blood pressure during treatment with Doxagamma 4 mg prolonged release tablets and associated names was similar in both the sitting and standing position.
U chorych z powiększeniem prostaty lek Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych jest stosowany do leczenia utrudnionego i(lub) częstego oddawania moczu.
In patients with enlargement of the prostate gland, Doxazosin Retard Arrow 4 mg prolonged release tablets and associated names is taken to treat poor and/ or frequent passing of urine.
Właściwości farmakokinetyczne doksazosyny w preparacie Doxagamma 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych prowadzą do mniejszych zmian stężenia w osoczu.
The pharmacokinetic properties of doxazosin in Doxagamma 4 mg prolonged release tablets and associated names lead to a minor variation in plasma levels.
Lek Doxastad 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych został zapisany przez lekarza ze względu na wysokie ciśnienie krwi, które, jeśli nie będzie leczone, może zwiększać ryzyko choroby serca lub udaru mózgu.
Your doctor may have prescribed Doxastad 4 mg prolonged release tablets and associated names because your blood pressure is high, which if left uncontrolled can increase the risk of heart disease or stroke.
Chociaż w badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, leku Doxastad 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych nie należy stosować w u kobiet w ciąży, jeśli nie jest wyraźnie konieczne.
Although no teratogenic effects were noted in animal studies, Doxastad 4 mg prolonged release tablets and associated names should not be used during pregnancy unless clearly needed.
Dawka leku Doxastad 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych jest taka sama niezależnie od stosowania leku z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub podczas leczenia objawów BPH.
The dose of Doxastad 4 mg prolonged release tablets and associated names is the same whether you are taking it for high blood pressure or to treat the symptoms of BPH.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 114. Pasujących: 114. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo