Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o przedstawienie" na angielski

Wyszukaj o przedstawienie w: Definicja Synonimy
to provide
to put forward
to propose
to bring forward
to present a to submit a requested
to report
to produce

Sugestie

63
50
Poproszono właściwe organy Kazachstanu o przedstawienie wyjaśnień i podjęcie, w stosownych przypadkach, niezbędnych działań.
The competent authorities of Kazakhstan were invited to provide clarifications and to take the necessary measures, where appropriate.
Zwrócono się zatem do Niemiec o przedstawienie wystarczających informacji w celu wyjaśnienia powyższej kwestii.
Germany was therefore requested to provide sufficient information to clarify this point.
Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przedstawienie kilku pomysłów na to i właśnie je przygotowujemy.
The European Council has asked the Commission to put forward some ideas on that, and we are preparing it.
Jednakże, Rada może zwrócić się do Trybunału o przedstawienie trzech dodatkowych kandydatów.
The Council may, however, invite the court to put forward three additional candidates.
Komisja zwróciła się również do rządu ChRL o przedstawienie statystyk dotyczących finansowania zapewnionego w ramach przedmiotowych dwóch programów.
The Commission also requested the GOC to provide the statistics on the funding provided under these two projects.
Poproszono je o przedstawienie stosownych informacji oraz własnego punktu widzenia.
They have been asked to provide information and present their own viewpoint.
Dlatego Rada zwróciła się do Komisji z prośbą o przedstawienie dokumentu zawierającego ogólne wytyczne w tym zakresie.
The Council has therefore asked the Commission to put forward a general guideline document in this respect.
Przedsiębiorstwo zostało poproszone o przedstawienie wymienionych informacji w ustalonym terminie, lecz nie udzieliło odpowiedzi.
The company was asked to provide the information concerned within a specified deadline but the company did not reply to the request.
Należy nie tylko utrzymać system refundacji produkcyjnej, ale również zwrócić się do Komisji o przedstawienie propozycji ulepszenia jego warunków funkcjonowania.
The production refund scheme must not just be maintained: the Commission should also be asked to put forward proposals for improving its operating arrangements.
Dlatego też sprawozdawca pragnie zwrócić się do Komisji o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do "skutków finansowych".
Therefore your draftsman would like to ask the Commission to provide further clarification of the "financial impact".
Poprosiła mnie o przedstawienie ci tego wszystkiego.
She asked me to present all this to you.
Chciałabym prosić Radę o przedstawienie jej opinii.
I would like to ask the Council to present its opinion.
Nie, chodziło o przedstawienie pacjentowi możliwości.
No, it was to present the patient with his options.
Proszę o przedstawienie dowodu małżeństwa pana Lamborne'a.
So please present me with evidence on Mr. Lamborne's marriage.
Poza tym ECOFIN poprosiła Komisję o przedstawienie wniosków legislacyjnych eliminujących niedociągnięcia zidentyfikowane w obowiązujących przepisach.
The ECOFIN also invited the Commission to present legislative proposals to rectify the shortcomings encountered in the current legislation.
Jest zazdrosna o mnie i o przedstawienie.
She's jealous of the show and of me.
Zostałam poproszona o przedstawienie mojego artykułu na Wydziale Fizyki.
I've been asked to present my article at the Physics Institute.
Prezydencja belgijska zwróciła się do Komisji o przedstawienie konkretnego wniosku w sprawie procesu wzmocnionej współpracy.
The Belgian Presidency asked the Commission to bring forward a specific proposal for the enhanced cooperation process.
Chciałabym poprosić Komisję o przedstawienie dalszych środków, które można zastosować wobec reżimu prezydenta Łukaszenki.
I would like to ask the Commission to report on further measures that can be taken against Lukashenko's regime.
W sprawozdaniu zwrócono się do państw członkowskich i Komisji o przedstawienie wniosków dotyczących rozwiązań w tej dziedzinie.
The report asks the Member States and the Commission to present proposals for solutions in this field.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 706. Pasujących: 706. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo