Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o wysokiej wartości dodanej" na angielski

Wyszukaj o wysokiej wartości dodanej w: Definicja Synonimy
high value-added
high-value-added
with high added value
high-added-value
high value added
high-added value
bb) sprzyjania badaniom i innowacji, m.in. by umożliwić powstanie zrównoważonej produkcji rolnej o wysokiej wartości dodanej.
(bb) fostering research and innovation, in particular with a view to developing sustainable, high value-added agricultural production.
Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność danych w sektorach przemysłu i usług o wysokiej wartości dodanej, w szczególności w sektorze zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej lub społecznej (np. ochrona zdrowia i szkolnictwo).
Special attention should be paid to the availability of data in high value-added industrial or services sectors, in particular in the green, digital or social economy (such as health and education).
Kobiety nie mają równych szans na sukces w przemyśle o wysokiej wartości dodanej.
Women do not have equal opportunities for achievement in the high-value-added industry.
Cel: Wspieranie działań badawczo-rozwojowych o wysokiej wartości dodanej w regionach francuskich
Objective: Promotion of high-value-added R%amp%D activities
Służy ona wsparciu działalności naukowo-badawczej, tym samym zwiększając zatrudnienie w sektorze o wysokiej wartości dodanej.
It supports scientific research activity, thereby boosting employment in a sector with high added value.
Dlatego musimy zachęcać do znajdowania rozwiązań, które pomogą tworzyć na szczeblu lokalnym produkty o wysokiej wartości dodanej.
This is why we must encourage solutions which will help achieve products with high added value at local level.
Za priorytetowe uznawane są działania o wysokiej wartości dodanej dla Unii zgodnie z art. 2.
Priority shall be given to actions with high added value for the Union in accordance with Article 2.
Myślę, że Unia Europejska musi przy wykorzystaniu środków publicznych uczestniczyć w takich programach i w rozwoju tego sektora, który ma znaczny potencjał dla rozwoju nowych usług o wysokiej wartości dodanej, które są potrzebne w niemalże wszystkich dziedzinach życia społeczeństwa.
I think that the European Union must, using its public resources, participate in such programmes and in the development of this sector, which has significant potential for the development of new services with high added value, which are needed in almost all areas of society.
Ciągłość funkcjonowania fińskiego sektora mleka i produktów mlecznych jest zagrożona przez rosyjski zakaz przywozu, ponieważ sektor ten zainwestował w produkty o wysokiej wartości dodanej dostosowane do gustów i potrzeb rosyjskiego rynku.
The continuity of the Finnish milk and milk products sector is put at stake by the Russian import ban, as that sector had invested in products with high added value tailored to the tastes and needs of the Russian market.
Druga z tych stron twierdziła, że cła będą miały negatywny wpływ na tych producentów, którzy uzupełniają swój zakres produktów przywozem towarów z ChRL i którzy dostosowali się do globalizacji dzięki modelowi biznesu, który zakłada, że w Unii wykonywana jest praca o wysokiej wartości dodanej.
The second party deems that duties would have a negative effect on those producers that complement their product range with imports from the PRC and have adapted to globalisation via a business model where high value-added work is done in the Union.
Przegląd ram regulacyjnych stanowi możliwość wzmocnienia wiodącej roli Europy w dziedzinie łączności stacjonarnej i bezprzewodowej w ramach szybkich sieci, przyspieszenia rozwoju innowacyjnych usług o wysokiej wartości dodanej i zapewnienia każdemu obywatelowi Unii Europejskiej szerokopasmowego dostępu do Internetu
The review of the regulatory framework is an opportunity to reinforce Europe's lead in high-speed fixed and wireless communications, to accelerate the development of innovative and high value-added services and to reach 100% coverage of broadband internet
pomoc mająca na celu poprawę usług turystycznych poprzez nowe usługi o wysokiej wartości dodanej - wszędzie tam, gdzie można w wyraźny sposób przedstawić wpływ tego na wzrost dochodu narodowego brutto (DNB) zainteresowanego obszaru;
aid to improve the supply of tourism services through new high value-added services where it can be clearly demonstrated that this will increase the GNI of the area concerned;
Po pierwsze, obecne podejście terytorialne powinno mieć pierwszeństwo wobec kryteriów alternatywnych, takich jak sektory o wysokiej wartości dodanej.
Firstly, the current regional approach should prevail over alternative criteria, such as added-value sectors.
Produkty o wysokiej wartości dodanej stanowią siłę europejskiego przemysłu tekstylnego.
Products with a high added value are the European textile industry's trump card.
Sytuacja jest szczególnie poważna w sektorach o wysokiej wartości dodanej, takich jak sektory produktów rolnych i mleczarskich.
The situation is particularly serious in sectors of high added value, such as meat and dairy products.
Mam tutaj na myśli wytwarzanie wyrobów o wysokiej wartości dodanej pod względem jakości i wzornictwa, innowacyjności i wykorzystania nowych technologii.
I refer to the production of high added value products in terms of quality and design, innovation and the use of new technologies.
Należy zauważyć, że głównym światowym dostawcą włókien o cechach specjalnych jest sam przemysł wspólnotowy i taki materiał o wysokiej wartości dodanej nie może być pozyskiwany z krajów rozważanych w obecnym postępowaniu.
It is to be noted that the main supplier of specialities at a world level is the Community industry itself, and such high added value material cannot be sourced from the countries concerned in the present proceeding.
Lepszy dostęp do zagranicznych rynków dla europejskich towarów i usług o wysokiej wartości dodanej mógłby pomóc Europie w powstrzymaniu bieżącego spadku w sektorze przemysłu i byłby korzystny dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Better access to foreign markets for high value added European products and services could help halting Europe's current industrial decline and greatly benefit economic growth and employment.
Własność intelektualna to podstawowa wartość dodana sektora, którą należy za wszelką cenę chronić w celu promowania produkcji o wysokiej wartości dodanej.
Intellectual property is basic to the added value of the sector and must be defended at all costs in order to encourage production with a high added value.
Doprowadzi to do powstania nowej generacji konkurencyjnych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej i lepszych parametrach w zakresie wielu zastosowań, przy jednoczesnej redukcji potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie.
This will lead to a new generation of high added-value, competitive products and services with superior performance across a range of applications, while minimising any potential adverse environmental and health impacts.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 46. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo