Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o zmiennej stopie procentowej" na angielski

Wyszukaj o zmiennej stopie procentowej w: Definicja Synonimy
floating rate
variable rate
variable interest rate
variable-rate
Trzymiesięczna marża referencyjna LIBOR ma zastosowanie do transakcji o zmiennej stopie procentowej i powinna być ustalana przy podejmowaniu ostatecznego zobowiązania.
The three-month LIBOR margin benchmark shall be applicable to a floating rate transaction and shall be set at final commitment.
jest w stosownych przypadkach wykorzystywany jako referencyjna stopa procentowa dla instrumentów dłużnych o zmiennej stopie procentowej emitowanych przez instytucję w tej samej walucie;
it is used as a reference rate for floating rate debt issued by the institution in the same currency, where applicable;
W przetargach o zmiennej stopie procentowej kontrahenci mogą skladać oferty na do 10 różnych poziomów stóp procentowych/ cen/ punktów swapowych.
In variable rate tenders, counterparties may submit bids for up to ten different interest rate/ price/ swap point levels.
PRZYKŁAD 2 Zasilająca w płynność transakcja odwracalna w drodze przetargu o zmiennej stopie procentowej EBC podejmuje decyzję o zasileniu w płynność rynku za pomocą transakcji odwracalnej przeprowadzonej w drodze procedury przetargu o zmiennej stopie procentowej.
EXAMPLE 2 Liquidity-providing reverse transaction by variable rate tender The ECB decides to provide liquidity to the market by means of a reverse transaction organised with a variable rate tender procedure.
jeżeli opcja cap zabezpiecza przed wzrostami stóp procentowych w okresie pierwszych trzech lat łącznego okresu życia pięcioletniej obligacji o zmiennej stopie procentowej, wartość tej opcji w czasie jest amortyzowana w ciągu pierwszych trzech lat; lub
if the cap hedges increases in interest rates for the first three years out of a total life of the floating rate bond of five years, the time value of that cap is amortised over the first three years; or
w przypadku transakcji o zmiennej stopie procentowej profil amortyzacji kapitału ustala się na cały okres, dwa dni robocze przed datą wypłacenia, na podstawie zmiennej stopy procentowej lub stopy swapowej obowiązującej w tym okresie.
In the case of a floating rate transaction, the principal amortising profile shall be set for the entire term, two business days prior to the disbursement date, based on the floating or swap rate at that time.
Tak jak w porozumieniu, oprocentowanie prywatnego kredytobiorcy wyliczane jest na podstawie parametrów o zmiennej stopie procentowej (uaktualnianych co dwa tygodnie).
In the private borrower methodology, as in the Agreement, the interest rates are computed using floating rate parameters (parameters reset every 15 days).
Nie mogą przekraczać 1% sumy kredytu podlegającej wcześniejszej spłacie oraz nie będą dozwolone w przypadku pożyczek o zmiennej stopie procentowej.
They may not exceed 1% of the amount of the credit repaid early and will not be permitted on loans at variable rates.
Jeśli nie, zrezygnuje ze swojego prawa i pozostanie przy pożyczce o zmiennej stopie procentowej (klient kupił opcję).
Otherwise, he gives up his right and continues with indexing at a revisable rate. (the customer has purchased the option).
krańcową stopę procentową wynikającą z procedur przetargu o zmiennej stopie procentowej dla ostatnich głównych operacji refinansowania Europejskiego Banku Centralnego;
the marginal interest rate resulting from variable-rate tender procedures for the most recent main refinancing operations of the European Central Bank;
Eurosystem może przeprowadzać przetargi o stałej stopie procentowej (przetarg kwotowy) lub o zmiennej stopie procentowej (przetarg procentowy).
The Eurosystem has the option of conducting either fixed rate (volume) or variable rate (interest) tenders.
Dług długoterminowy (w tym o zmiennej stopie procentowej) [3A.] to część długu długoterminowego [3A.] z oprocentowaniem zmiennym.
Long-term debt of which variable interest rate [3A.] is equal to that part of long-term debt [3A.] whose interest rate is variable.
(papier wartościowy z wbudowanym swapem stóp procentowych (IRS), gdzie część o zmiennej stopie procentowej jest okresowo aktualizowana zgodnie ze stopą rynkową dla określonej terminu zapadalności).
(security with an embedded interest rate swap ('IRS'), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
Pożyczka udzielona została na okres pięciu lat i była pożyczką o zmiennej stopie procentowej, opartej na stopie referencyjnej stosowanej przez Komisję względem Polski, która w momencie udzielania pożyczki wynosiła 6,42 %, i została zabezpieczona:
The loan was granted for a period of five years at a variable interest rate based on the Commission reference rate for Poland (6,42 % when it was awarded) and was secured by the following collateral:
RAMKA 5 Rozstrzyganie przetargów o zmiennej stopie procentowej w euro (przykład dotyczy ofert kwotowanych w formie stóp procentowych) Procent przydziału po krańcowej stopie procentowej wynosi: mÀ1 X s = 1
BOX 5 Allotment of variable rate tenders in euro (the example refers to bids quoted in the form of interest rates) The percentage of allotment at the marginal interest rate is: mÀ1 X s = 1
W przypadku oficjalnego wsparcia finansowego udzielanego dla kredytów o zmiennej stopie procentowej nabywcy/kredytobiorcy mogą zdecydować się na przejście ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:
Where official financing support is provided for floating rate loans, buyers/borrowers may have the option to switch from a floating rate to a fixed rate provided that the following conditions are fulfilled:
Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej mogą spełniać kryteria przewidziane dla inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności.
A debt instrument with a variable interest rate can satisfy the criteria for a held-to-maturity investment.
Minimalna stopa ofertowa (minimum bid rate): dolny limit dla stóp procentowych, przy którym kontrahenci mogą składać oferty w przetargach o zmiennej stopie procentowej.
Minimum allotment ratio: the lower limit, expressed in percentage terms, of the ratio of bids at the marginal interest rate to be allotted in a tender operation.
Aktywa z listy 2 (tier two assets): aktywa rynkowe lub nierynkowe, dla których kryteria kwalifikujące są ustalone przez krajowe banki centralne, za zgodą EBC. Aukcja amerykańska (American auction): patrz: przetarg o zmiennej stopie procentowej.
The averaging provision contributes to the stabilisation of money market interest rates by giving institutions an incentive to smooth the effects of temporary liquidity fluctuations.
Przetarg o zmiennej stopie procentowej (variable rate tender): procedura przetargowa w drodze której kontrahenci składają oferty określające kwotę środków pieniężnych, które mają być przedmiotem transakcji z bankiem centralnym i oprocentowanie dla tej transakcji.
In such cases, the relevant national central bank is responsible for informing the counterparties in advance of the arrangements to be made for transactions involving those branches.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo