Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obalić" na angielski

overthrow
disprove
refute
bring down
topple
overturn
abolish
rebut
subvert
take down
debunk
depose
Prawicowy radykał, który siłą chce obalić rząd federalny.
He's a right-wing radical who advocates the violent overthrow of the federal government.
Kilki żołnierzy, którzy pomogli nam obalić Adamisa zniknęło.
Some of the soldiers who helped us overthrow Adamis have disappeared.
Zobacz jak dużo hipotez O'Boyle możemy obalić.
See how much of O'Boyle's hypothesis we can disprove.
Było wiele prób komunikacji których nie można obalić.
There have been many instances of channeling that people can't disprove.
Przedsiębiorstwo nie potrafiło także obalić dowodów wskazujących, że przedstawiono niekompletne, nieprawidłowe i wprowadzające w błąd informacje.
The company could also not refute the evidence showing that they had submitted incomplete, incorrect and misleading information.
A ponieważ nie mam czasu, aby to obalić to podziękuję za odprawę.
And since I don't have time to refute that, I'll just say thanks for the briefing.
To nasza szansa aby obalić dyktaturę.
This is our chance to overthrow the dictatorship.
Niezwłocznie zgromadzili wojsko, aby obalić nowe królestwo.
At once the Philistines assembled an army wherewith to overthrow the new kingdom.
Muszę zneutralizować Tragów i obalić Starszyznę.
I need to neutralize the Trags and overthrow the Hwatab.
Orleański chciał zostać królem i obalić Republikę.
Orleans wanted to be king and overthrow the Republic.
Jednak nie pomogą Henrykowi obalić jego brata.
They won't be coming to help Henri overthrow his brother after all.
Próbują obalić władców od ponad stu lat.
They've been trying to overthrow their overlords for 100 years.
Obie starały się obalić naszych okupantów.
Both of us were trying to overthrow our occupiers.
Próbowałeś obalić Koronę, spiskując z jego wrogami.
You tried to overthrow the Crown in conspiracy with its enemies.
Nie mógł zapomnieć jak próbowałeś go obalić.
He can't have forgotten how you tried to overthrow him.
Próbuję obalić twego ojca zgodnie z prawem.
I'm trying to overthrow your father. Legitimately.
W tej próbie próbowali obalić rząd bawarski.
In this attempt they tried to overthrow the Bavarian government.
Chciałeś zabić wodza i obalić jego rząd.
You were planning to assassinate our leader and overthrow his government.
Gdy rząd wprowadza tyranię, należy go obalić.
When a government turns tyrannical, it is your duty to overthrow it.
Gdybyś zechciał, mógłbyś obalić królestwo Francji.
You could overthrow the King of France at any time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 788. Pasujących: 788. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo