Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obecnej i przyszłej" na angielski

Wyszukaj obecnej i przyszłej w: Definicja Synonimy
current and future
present and future
Zupełnie nie zgadzam się z poglądami i ideami, które wyrażono w odniesieniu do obecnej i przyszłej roli Europy na świecie.
I am in complete disagreement with the views and ideas it expresses about Europe's current and future role in the world.
Dane na temat obecnej i przyszłej sytuacji w ruchu i transporcie
Current and future traffic and transport situation
Pani Przewodnicząca! Cieszę się, że sprawozdanie dotyczące polityki przemysłowej zawiera szereg odniesień do tego, że małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę dla przemysłu europejskiego, europejskich pracowników oraz obecnej i przyszłej sytuacji nas wszystkich.
Madam President, I am pleased to note that there are several mentions in the report on industrial policy of the key importance small and medium-sized enterprises have with regard to European industry, European employees, and the present and future of us all.
Na podstawie licencji na produkty Axens może korzystać z obecnej i przyszłej technologii przedsiębiorstwa publicznego IFP w swojej dziedzinie działalności w celu produkcji i sprzedaży swoim klientom katalizatorów, adsorbentów, ekstrahentów, wyposażenia, innych produktów i programów komputerowych opracowanych przez przedsiębiorstwo publiczne IFP.
Under this product licensing system Axens may use IFP's present and future technology in its field of activity to manufacture and sell to its customers catalysts, adsorbents, captation masses, equipment, and other products and software developed by IFP.
Ponownie manipuluje się argumentami w celu uzasadnienia obecnej i przyszłej ingerencji i naruszeń prawa międzynarodowego, z próbami narzucenia Chinom interesów strategicznych i gospodarczych.
Once again, arguments are being manipulated to justify current and future interference and infringements of international law, with attempts to impose strategic and economic interests against China.
związane z handlem aspekty obecnej i przyszłej międzynarodowej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym środki na rzecz promocji technologii niskoemisyjnych i efektywności energetycznej;
trade-related aspects of the current and future international climate change regime, including means to promote low-carbon technologies and energy efficiency;
Kwestią o kluczowym znaczeniu jest osiągnięcie jednolitej, zharmonizowanej struktury przestrzeni powietrznej pod względem tras i sektorów, oparcie obecnej i przyszłej organizacji przestrzeni powietrznej na wspólnych zasadach oraz zarządzanie przestrzenią powietrzną zgodnie ze zharmonizowanymi przepisami.
It is essential to achieve a common, harmonised airspace structure in terms of routes and sectors, to base the present and future organisation of airspace on common principles, and to design and manage airspace in accordance with harmonised rules.
komisja ds. ryzyka, odpowiedzialna za doradzanie organowi zarządzającemu w zakresie ogólnej obecnej i przyszłej tolerancji ryzyka i strategii dotyczącej ryzyka CDPW;
a risk committee responsible for advising the management body on the CSD's overall current and future risk tolerance and strategy;
Czy Rada ma pełną świadomość obecnej i przyszłej odpowiedzialności Unii Europejskiej w Kosowie i czy jej zdaniem Unia jest dobrze przygotowana do przyszłej roli, jaką ma odgrywać w Kosowie i do czego się wielokrotnie w przeszłości zobowiązywała?
Is the Council fully aware of the current and future responsibility of the European Union in Kosovo, and does the Council think that the Union is well prepared for its future role in Kosovo, to which the Union committed itself repeatedly in the past?
Badania skoncentrują się na ocenie i zmianach struktury bioróżnorodności, funkcjonowania, dynamiki ekosystemów, w szczególności ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi, chemikaliami, inwazjami biologicznymi, a także utratą owadów zapylających w kontekście obecnej i przyszłej poprawy w zakresie gospodarki gruntami w Europie.
Research will focus on assessment and focus of changes in biodiversity structure, function, dynamism of ecosystems - in particular risk arising from climate change, environmental chemicals, biological invasions and pollinator loss in the context of current and future European land-use betterance will also be assessed.
Krajowe organy regulacyjne powinny określić główne produkty na podstawie swoich obserwacji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku i jej rozwoju w przyszłości, uwzględniając zwłaszcza ich znaczenie pod względem obecnej i przyszłej sytuacji w zakresie konkurencji.
NRAs should identify flagship products on the basis of their current and forward-looking market observations, in particular taking account of their relevance for current and future competition.
Opis i analiza obecnej i przyszłej sytuacji na danym obszarze
Description and analysis of the existing and future situation in the area
Ocena ta powinna pozwolić na stwierdzenie, w jakim stopniu agencje zdecentralizowane są właściwym narzędziem obecnej i przyszłej realizacji polityk europejskich pod względem dobrego zarządzania i należytego zarządzania finansami.
This evaluation should allow to assess to what extent the decentralised agencies are an adequate tool, in the context of good governance and sound financial management, for implementing European policies at present and in the future.
Patrząc perspektywicznie, konieczne jest, aby w ramach oceny funkcjonowania polityki rolnej uważnie przyjrzeć się, czy odłogowanie nadal jest odpowiednim narzędziem w obecnej i przyszłej sytuacji na rynku.
Looking further ahead, it is necessary, within the health check, to take a good look at whether the set-aside is still an appropriate tool in the present and in the future market circumstances.
W obecnej i przyszłej sferze wpływów - ponad 11 milionów ludzi.
In what is, or will be soon, our sphere of control over 11 million chosen people.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo