Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obecnie" na angielski

Wyszukaj obecnie w: Definicja Synonimy

Sugestie

196
161
115
102
Komisja prowadzi obecnie przegląd dotychczasowego wspólnotowego prawodawstwa podatkowego.
The Commission is currently carrying out a review of the existing Community tax legislation.
Kluczowe znaczenie może mieć prowadzona obecnie modernizacja elektrowni.
The refurbishment of power stations currently in operation may also be of key significance.
Przewodniczący Komisji proponuje obecnie konsolidację tego systemu.
The President of the Commission is now proposing a consolidation of this system.
Ponadto Indonezja dostarczyła obecnie Komisji odpowiednie gwarancje.
In addition, Indonesia has now provided the Commission with the appropriate guarantees.
Kwestia zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego jest obecnie bardzo aktualna.
CS) The collection of electrical and electronic waste is a very topical issue at present.
Opracowanie zrównoważonej polityki żywnościowej jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla Unii Europejskiej.
The creation of a sustainable food policy is at present one of the most important issues for the European Union.
To obecnie główny dowódca tej operacji.
He's currently the ranking officer in this theater of operations.
Jesteśmy obecnie na orbicie planety Viltwodl 6.
We are currently in orbit around the planet Viltvodle Six.
Nie mam tego obecnie w planach.
No, as of now, it doesn't fit on my plans.
Ktokolwiek, kto może obecnie pani zagrażać.
Anybody who may currently hold a grudge against you.
Miejsce pobytu podejrzanych jest obecnie nieznane.
The whereabouts of these suspects are currently unknown.
Posiadanie Rydera jest obecnie marzeniem milionera na Wschodnim Wybrzeżu.
To own a Ryder is currently the dream of every self-respecting East Coast millionaire.
Jest pan obecnie zatrudniony w Pollos Hermanos.
You're currently employed by the Pollos Hermanos chain.
Potrzebujemy zatem obecnie jakościowego postępu w kierunku patentu europejskiego.
We therefore need this qualitative progress to a European patent now.
Południowy Sudan powinien obecnie stanowić główny priorytet działań humanitarnych UE.
Southern Sudan should now be the EU's number one humanitarian development priority.
Na przykład obecnie rozmawiamy o opodatkowaniu sektora finansowego.
For example, we are currently talking about imposing a tax on the financial sector.
Mamy zieloną księgę i szukamy obecnie najskuteczniejszych propozycji.
We have a Green Paper and we are currently looking for the most effective proposals.
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa jest obecnie bardzo ważny.
At present, the sustainability of the fisheries sector is particularly important.
Wynik tych konsultacji jest obecnie niepewny.
The outcome of these consultations is currently uncertain.
Szczegóły techniczne realizacji tej umowy są obecnie przedmiotem dyskusji.
The technical details of the implementation of this agreement are currently under discussion.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23556. Pasujących: 23556. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo