Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obniżyć się" na angielski

Wyszukaj obniżyć się w: Definicja Synonimy
come down
decrease

Sugestie

Nie powiedziałem tobie my nigdy powinien obniżyć się tutaj.
I told you we never should have come down here.
On zawsze> mówił jak wielkiego> południa, którym Floryda jest... i, że być może moja żona> i mógłbym polubić> to tu więc zdecydowaliśmy obniżyć się tu.
He was always saying how great south Florida is... and that maybe my wife and I might enjoy it here, so we decided to come down here.
I tylko myślałem to być może mógłbyś obniżyć się... i moglibyśmy trafić na przeszkodę colę albo coś następnie?
And I was just thinking that maybe you could come down... and we could snag a Coke or something afterwards?
Powinieneś obniżyć się do sądu.
You should come down to the court.
Twojemu ojcu musiał obniżyć się poziom cukru.
Your father's blood sugar must be low again.
Nie powiem obniżyć się do dyskusji takie zachowanie.
I will not lower myself To discussing such behavior.
Wysokość funduszy własnych instytucji kredytowej nie może w chwili udzielenia zezwolenia obniżyć się poniżej poziomu kapitału założycielskiego wymaganego na podstawie art. 9.
A credit institution's own funds may not fall below the amount of initial capital required under Article 9 at the time of its authorisation.
W efekcie wskaźniki konsumpcji mogłyby jeszcze bardziej obniżyć się, gdyż konsumenci otrzymaliby bodziec do poszukiwania produktów zastępczych.
As a result, consumption might further decrease, as consumers would have an incentive to turn to substitution products.
W zależności od diety i charakteru schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów dializowanych mogą obniżyć się stężenia witamin A, D, E i K.
Depending on diet intake and the nature of end stage renal failure, dialysis patients may develop low vitamin A, D, E and K levels.
Badanie nie ujawniło istnienia powodów by sądzić, że poziom dumpingu miałby zniknąć lub obniżyć się, jeżeli stosowane obecnie środki antydumpingowe zostaną uchylone.
The investigation did not reveal any reason why the level of dumping would disappear or decrease if the measures were to be repealed.
Chińskie ceny krajowe są wysokie i nic nie wskazuje na to, aby miały one obniżyć się w najbliższej przyszłości.
Chinese domestic prices are high and there are no indications that they will decrease in the foreseeable future.
W takim jednak razie fundusze własne tych instytucji nie mogą obniżyć się poniżej najwyższego poziomu osiągniętego po dniu 22 grudnia 1989 r.
In that event, their own funds may not fall below the highest level reached with effect from 22 December 1989.
Nie należy dopuścić do osiadania szlamu, a stężenie tlenu nie może obniżyć się poniżej 2 mg/litr.
It must be ensured that the sludge does not settle and the oxygen concentration does not fall below 2 mg/litre.
Dyrektywa ma charakter kompleksowy i zgodnie z założeniami przez lepszy nadzór bezpieczeństwa istniejących, budowanych, remontowanych i projektowanych dróg, powinna obniżyć się o połowę liczba wypadków śmiertelnych do 2010 roku.
It is a comprehensive directive and pursuant to the provisions for better supervision, the safety of existing, constructed, upgraded and planned roads should halve the number of fatal accidents by 2010.
po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h oś musi automatycznie obniżyć się lub zostać ponownie obciążona.
after the motor vehicle has moved off and reached a speed of 30 km/h, the axle must automatically lower again to the ground or be reloaded.
W związku z tym, biorąc pod uwagę koszty i korzyści oraz długi okres przejściowy, w którym mógłby obniżyć się poziom bezpieczeństwa, Komisja nie planuje składania wniosku dotyczącego harmonizacji wtyczek w UE.
Therefore, considering costs and benefits and a long transitional period during which safety might decrease, the Commission is not intending to propose harmonising plugs in the EU.
teoria miała obniżyć się żyrandol w dół przez wrak i zrób tego overlighting, prawie jak światło księżyca. nie było żadnej instrukcji dla jakiegoś z tego.
The theory was to lower the chandelier down over the wreck and do this overlighting, almost like moonlight.
Po ujawnieniu ustaleń Jindal również podważyło ustalenia Komisji dotyczące powierzenia wykonywania zadań, ponieważ producenci rudy żelaza mogli zdecydować, i tak rzekomo postąpili, że obniżą produkcję, a cena na innych rynkach mogła obniżyć się, co rzekomo nastąpiło.
After disclosure, Jindal also challenged the Commission's finding of entrustment since the iron ore producers could decide, as they allegedly did, to decrease production and the price in other markets could decrease, as it allegedly happened.
W wymienionych rodzajach krwawień aktywność czynnika VIII nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu (w% wartości prawidłowej) w odpowiednim okresie:
In the case of the haemorrhagic events listed, the factor VIII activity should not fall below the given level (in% of normal) in the corresponding period:
W grudniu 2009 r. ponad 20 % aktywów pochodziło z działalności międzynarodowej, natomiast w czerwcu 2013 r. [62] udział ten spadł do 15 % i powinien obniżyć się do około [...] % na koniec 2018 r. [63].
While its international operations accounted for more than 20 % of total assets in December 2009 and for 15 % of total assets in June 2013 [62], that proportion should decrease to around [...] at the end of 2018 [63].
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo