Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obrót" na angielski

Zobacz także: obrót spraw obrót handlowy
Wyszukaj obrót w: Definicja Synonimy

Sugestie

Średnio dzienny obrót to 1,9 biliona.
On average, the daily turnover is $1.9 trillion.
Rynki walutowe mają roczny obrót rzędu 360 bilionów dolarów.
The currency markets have an annual turnover of USD 360 trillion.
Tymczasem passa Stonera przybrała dziwny obrót.
Stoner's fortunes, meanwhile, took a strange turn.
Przyszła obejrzeć towary i sprawy przybrały taki obrót.
She come looking for goods and things took a turn.
Niniejsze rozporządzenie określa normy regulujące obrót konserwowanymi sardynkami we Wspólnocie.
This Regulation defines the standards governing the marketing of preserved sardines in the Community.
Mecz między Woodstock International a Manor House przybrał ciekawy obrót.
The match between Woodstock International and Manor House... is at a very interesting turn.
Gdyby spotkanie przyjęło mało serdeczny obrót...
Should this meeting take a less than cordial turn...
Moje badania przyjęły bardzo ciekawy obrót.
My research has taken a very interesting turn.
W praktyce najpierw należy uwzględnić nieskonsolidowany obrót finansowego przedsiębiorstwa holdingowego.
In practice, the turnover of the financial holding company (non-consolidated) must first be taken into account.
Sprawy miały wkrótce przybrać nieoczekiwany obrót.
And their lives were about to take an unexpected turn.
A kiedy to zrobi, rzeczy przybierają niemiły obrót.
And when they do... things will turn nasty.
Raz, dwa, trzy i obrót.
One, two, three and turn.
Teraz obrót... wróć i usiądź.
Now turn... walk back and sit down.
Teraz jest dobry moment na obrót.
Now is a good time to turn.
Jeszcze tylko jeden obrót śrubokręta... i on sprzeda w końcu swoją posiadłość.
Just one more turn of the screw... and he'll sell his property for next to nothing.
Przybijamy, obrót i w górę.
Okay, walk it, turn and up.
Jeszcze jeden wolny obrót, dla nas.
Now just one slow turn for us.
Teraz sprawa przyjęła całkiem inny obrót.
Now the matter has taken the strangest turn of all.
Proszę Pana, obrót i twarzą do mnie.
Sir, turn and face me.
"Jaki obrót przybierze ta historia"
"What turn has this story taken"
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1978. Pasujących: 1978. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo