Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obrębie jamy brzusznej" na angielski

Wyszukaj obrębie jamy brzusznej w: Definicja Synonimy
intra-abdominal
abdomen
abdominal surgery
Zakażenia w obrębie jamy brzusznej Pozaszpitalne zapalenie płuc Ostre zakażenia ginekologiczne Zakażenia skóry i tkanek miękkich w przypadku stopy cukrzycowej (patrz punkt 4. 4)
Intra-abdominal infections Community acquired pneumonia Acute gynaecological infections Diabetic foot infections of the skin and soft tissue (see section 4.4)
W niektórych przypadkach występowało zapalenie w obrębie jamy brzusznej spowodowane chorobą wrzodową żołądka, martwicą guza, zapaleniem uchyłka lub zapaleniem jelit związanym z chemioterapią.
In some cases underlying intra-abdominal inflammation was present, either from gastric ulcer disease, tumour necrosis, diverticulitis, or chemotherapy-associated colitis.
Wstrzyknięcia preparatu Ceplene należy wykonywać powoli, przez pięć do 15 minut, w innym miejscu niż wstrzyknięcie interleukiny- 2, najlepiej w udo lub w obrębie jamy brzusznej (brzuch).
Each Ceplene injection must be given slowly over five to 15 minutes, in a different site from the interleukin-2 injection, and preferably in the thigh or abdomen (tummy).
Zakażenia w obrębie jamy brzusznej Dane dotyczące skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń pooperacyjnych w obrębie jamy brzusznej są ograniczone.
Intra-abdominal infections There are limited data on the efficacy of ciprofloxacin in the treatment of post-surgical intra-abdominal infections.
1407 pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, leczonych do 9
1407 patients undergoing abdominal surgery treated up to 9 days
jeśli u pacjenta rozpoznano choroby powodujące zmiany zapalne w obrębie jamy brzusznej (np.
if you have conditions causing inflammation inside the abdomen (e. g. diverticulitis, stomach
Zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia w obrębie jamy brzusznej
Infections of the gastro-intestinal tract and intra- abdominal infections
Pacjenci poddawani dużym ortopedycznym zabiegom chirurgicznym lub zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej Zalecana dawka fondaparynuksu wynosi 2, 5 mg raz na dobę, podawana we wstrzyknięciu podskórnym, po zabiegu chirurgicznym.
Patients undergoing major orthopaedic or abdominal surgery The recommended dose of fondaparinux is 2.5 mg once daily administered post-operatively by subcutaneous injection.
powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
Complicated infection of the skin and soft tissues Complicated infection in the abdomen
Podczas operacji w obrębie jamy brzusznej u 95% pacjentów nie stwierdzono krwawienia po 10 minutach od momentu zastosowania preparatu Evicel (63 spośród 66 osób) w porównaniu z 81% pacjentów leczonych preparatem Surgicel (56 spośród 69 osób).
During abdominal surgery, 95% of the patients had no bleeding 10 minutes after treatment with Evicel (63 out of 66), compared with 81% of the patients treated with Surgicel (56 out of 69).
zapalenie trzustki, dysfagia, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, dyskomfort w obrębie żołądka, biegunka
pancreatitis, dysphagia, abdominal discomfort, stomach discomfort, diarrhoea
Jeśli przewiduje się długotrwałe unieruchomienie pacjentki po planowym zabiegu operacyjnym, szczególnie w przypadku zabiegów w obrębie jamy brzusznej czy zabiegów ortopedycznych w obrębie kończyn dolnych, należy rozważyć, o ile jest to możliwe, okresowe przerwanie stosowania HTZ na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem.
Where prolonged immobilisation is liable to follow elective surgery, particularly abdominal or orthopaedic surgery to the lower limbs, consideration should be given to temporarily stopping HRT four to six weeks earlier, if possible.
Po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej u niektórych pacjentów pojawiły się ropnie, a po zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej wystąpiły przypadki zatkanych przeszczepów, które musiano ponownie operować.
After abdominal surgery some patients presented with an abscess, and in vascular surgery some cases of an occluded graft occurred which had do be re-operated.
Zapobieganie żylnym incydentom zakrzepowo- zatorowym (VTE) u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, u których istnieje duże ryzyko powikłań n
Prevention of Venous Thromboembolic Events (VTE) in patients undergoing abdominal surgery ici
W trakcie badań klinicznych podczas zabiegów w zakresie chirurgii naczyniowej poszczególne dawki wynosiły 4 ml, natomiast w trakcie zabiegów w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej oraz zabiegów w obrębie jamy brzusznej poszczególne dawki wynosiły 10 ml.
In clinical trials in vascular surgery, the individual dosage used was up to 4 ml, whereas in retroperitoneal or intra- abdominal surgery the individual dosage used was up to 10 ml.
Używany jest w leczeniu zakażeń takich, jak zakażenia w obrębie jamy brzusznej, pozaszpitalne zapalenie płuc (pozaszpitalne zakażenie płuc - termin ten oznacza, że zakażenie zostało nabyte poza szpitalem), zakażenia ginekologiczne oraz zakażenia skóry i tkanek miękkich w przypadku stopy cukrzycowej.
It is used to treat infections such as infections of the abdomen, community- acquired pneumonia (infection of the lungs - community-acquired means that when the infection has been caught outside of hospital), gynaecological infections, and foot infections in diabetic patients.
płuc po operacjach ortopedycznych (takich jak operacje stawu biodrowego i kolanowego) lub po operacjach w obrębie jamy brzusznej wa
Quixidar is used to: prevent the formation of blood clots in the blood vessels of the legs or lungs after orthopaedic surgery (such as hip or knee surgery) or abdominal surgery ro
zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, u których istnieje duże ryzyko powikłań zakrzepowo- zatorowych, np pacjenci operowani z powodu nowotworu w jamie brzusznej (patrz punkt 5. 1).
Prevention of Venous Thromboembolic Events (VTE) in patients undergoing abdominal surgery who are judged to be at high risk of thromboembolic complications, such as patients undergoing abdominal cancer surgery (see section 5.1).
często: wymioty, biegunka, bóle brzucha, nudności, Zaburzenia żołądka i jelit: dyspepsja; niezbyt często: zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcie w obrębie jamy brzusznej, aftowe zapalenie jamy ustnej, wiatry, suchość w jamie ustnej
common: vomiting, diarrhoea, abdominal pain, nausea, dyspepsia; uncommon: pancreatitis, gastritis, abdominal distension, stomatitis aphthous, flatulence, dry mouth
zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, leczonych do 9 dni i u 425 pacjentów internistycznych, którzy są w grupie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo- zatorowych, leczonych wa
d treated up to 9 days, and in 425 medical patients who are at risk for thromboembolic complications
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo