Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obraza" na angielski

Wyszukaj obraza w: Definicja Synonimy
insult
offense
contempt
offensive
offence
insulting
an affront

Sugestie

obraża 451
obrazą 142
Bezpośrednia obraza idąca za nieznośnym skomleniem?
The direct insult followed by the petulant whine?
Paragraf 504 - zamierzona obraza z rozmysłem... by sprowokować naruszenie spokoju.
Section 504 - intentional insult with intent to provoke breach of peace.
Nie obraza, ale ty wiesz co powiadam.
No offense, but you know what I'm saying.
Powiedziałem obraza oszustwa, która była warta, nic.
I said fraud offense that was worth nothing.
Panie Keith, odmowa odpowiedzi to obraza sądu.
Mr Keith, it's contempt of court to refuse to answer questions.
Panie Rietti, to obraza Sądu.
Mr. Rjetti, you are in contempt of court.
Sir? - Paragraf 32, obraza sądu.
Article 32, contempt of court.
WeII, to czas być może obraza IittIe.
Well, that time maybe a little offense.
To ta obraza, której brakowało.
And there's the insult we were missing.
Zdrada to najgorsza obraza, którą ktoś mógłby prawdopodobnie popełnić.
Treason is the worst offense anyone could possibly commit.
Trudno powiedzieć, czy to nagroda czy publiczna obraza.
Can't really tell if that's an award or a public insult.
Gdzie obraza jest, tam topór spadnie.
Where the offense is let the great ax fall.
Jeśli pan wyjdzie, będzie to obraza sądu.
If you leave this room, I will find you in contempt.
Śmierć na służbie to obraza godna sądu wojskowego.
Dying on duty is a court-martial offense.
Wszystko inne będzie traktowane jako obraza sądu.
Anything else will be treated as contempt.
Ta obraza się więcej nie powtórzy.
There will be no repeat offense.
Nazywać wasze poprzednie starania "gołębicą", to obraza dla całej ptasiej gromady.
To call your previous efforts 'a dove' is to insult the entire avian class.
Hubek zawsze lubił śmieci, ale ona dla mnie to prawdziwa obraza.
Hube alWays liked trash, but she's an insult to me.
Niewdzięczne dziecko to obraza dla boskich oczu.
An ungrateful child is an abomination before the eyes of God.
Ten reżim to obraza dla socjalizmu.
Badly because this regime is an insult to socialism.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 271. Pasujących: 271. Czas odpowiedzi: 62 ms.

obraża 451
obrazą 142

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo