Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obszerny" na angielski

Wyszukaj obszerny w: Definicja Synonimy
comprehensive
extensive
broad
spacious
wide-ranging
expansive
massive
vast
voluminous
Brad podpisał dosyć obszerny kontrakt... który zezwala nam na nieograniczony dostęp do domu.
Brad signed a rather comprehensive contract... allowing unfettered access to your home.
Ważne jest, aby przegląd wdrożenia uwzględniał ujednolicenie stosowania i aby był obszerny.
It is important that the review of implementation considers uniform application and is comprehensive.
Próbowałem prześledzić jego przepływ pieniężny, który jest obszerny.
I've been trying to follow his money trail, which is extensive.
Dobrze, myślę, cały obszerny ochranianie proces jest.
Well, I mean, there's a whole extensive screening process.
przechodzimy się Jezioro Wiktorii I obszerny prosty Serengeti.
We're crossing over Lake Victoria and the broad plain of the Serengeti.
W szczególności strony twierdziły, że zastosowany system PCN był zbyt obszerny i nie opierał się na specyficznych właściwościach fizycznych produktu.
In particular, parties claimed that the PCN scheme used was too broad and not based on product-specific physical characteristics.
ClA prowadzi obszerny przetestowuje na potencjale walka i ukryty ops podania z okazami jak twój.
The CIA has been conducting extensive tests on the potential combat and covert ops applications with specimens like yours.
Innymi słowy obszerny i zintegrowany rynek może sam stać się w przyszłości motorem innowacji.
In other words, an extensive, integrated market itself can be the engine of innovation in the future.
Chyba chcesz powiedzieć, że wygląda na obszerny.
I think comprehensive is the word you're looking for.
Niemcy przedłożyły obszerny plan restrukturyzacji grupy MobilCom, w którym analizowano przyczyny kryzysu i przedstawiono pomysł odtworzenia długoterminowej rentowności.
Germany submitted a comprehensive restructuring plan for the MobilCom group which examined the causes of the crisis and set out how long-term profitability might be restored.
Nie, środek ochrony obejmuje obszerny zakaz obejmujący wszelkie formy kontaktu
No, the protection measure contains a comprehensive prohibition covering all forms of contact
Sądzę, że ten obszerny tekst prawny stanowi niewielki, niemniej jednak niezwykle ważny krok z punktu widzenia równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
I believe that this comprehensive legislative text marks a small step which is, all the same, exceptionally important in terms of equal treatment for men and women.
Większość norm handlowych znajduje się obecnie w rozporządzeniach Komisji i zostało opracowanych odrębnie dla każdego sektora z powodów historycznych, tworząc obszerny i stabilny zbiór prawodawstwa.
Most of the marketing standards are presently included in the Commission's regulations, and have developed sector by sector for historic reasons, forming a legislative body that is comprehensive and stable.
Jest to obszerny plan, który mierzy w stworzenie pełnego zatrudnienia na przstrzeni dwóch lat.
It is a comprehensive plan, which aims at full employment within two years.
Dairo Air Services/DAS Air Cargo przedłożyły Komisji obszerny plan działań naprawczych, będący w trakcie realizacji i mający na celu usunięcie systemowych naruszeń bezpieczeństwa ze strony przewoźnika.
Dairo Air Services/DAS Air Cargo has submitted to the Commission a comprehensive corrective action plan intended to address the carrier's systemic safety deficiencies, which is already being implemented.
Pakiet ten jest obszerny i kontrowersyjny, w związku z czym musimy mieć pewność, że ludziom znane są korzyści, jakie on wniesie w ich życie.
This package is extensive and controversial, and we must make sure that people know the benefits that it will bring to their lives.
obszerny dialog z zainteresowanymi stronami, podnoszący świadomość zagadnień środowiskowych i udział społeczny;
extensive dialogue with stakeholders, raising environmental awareness and public participation;
Jeśli ustny wniosek o udzielenie informacji okaże się zbyt skomplikowany lub zbyt obszerny, aby go przyjąć, pracownik zaleca osobie zainteresowanej sformułowanie swojego żądania na piśmie.
If an oral request for information is too complicated or too comprehensive to be dealt with, the staff member shall advise the person concerned to formulate his or her demand in writing.
Zasadniczo przekazany zostanie tylko jeden obszerny wniosek o udzielenie informacji, zazwyczaj w terminie od czterech do sześciu tygodni, licząc od dnia zgłoszenia.
In principle, there will therefore only be one comprehensive information request, normally to be sent within 4-6 weeks after the date of notification.
Mandat dotyczący obrońców praw człowieka jest obszerny i stanowi, że główne zadania specjalnego sprawozdawcy to:
The mandate on human rights defenders is broad and stipulates that the Special Rapporteur's main roles are:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 147. Pasujących: 147. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo