Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oburzający" na angielski

Wyszukaj oburzający w: Definicja Synonimy
outrageous
revolting
To oburzające przestępstwo przeciwko demokratycznym zasadom i jednakowo oburzający przykład arogancji władzy, która charakteryzuje współpracę w UE.
This is an outrageous crime against democratic principles and an equally outrageous example of the arrogance of power that characterises cooperation in the EU.
Pomysł, że bankier mógł tworzyć pieniądze znikąd był zbyt oburzający by w niego uwierzyć, więc myśl ta przez dłuższy czas nawet nie przyszła ludziom do głowy.
The idea that the banker would just create money out of nothing was too outrageous to believe, so, for a long time, the thought did not even occur to people.
Twój podkoszulek obraża mnie, jest oburzający.
You T-shirt offends me. It's revolting.
Naprawdę, naprawdę, naprawdę oburzający.
Truly, truly, truly outrageous.
Pragnę przeprosić pana komisarza Rehna, gdyż naprawdę oburzający jest fakt, że niektórzy posłowie zdążyli już wyjść, podczas gdy on udziela szczegółowych odpowiedzi.
I would like to apologise to Mr Rehn, because it really is outrageous for him to give detailed answers after some of the Members have already disappeared.
Podobnie jak poprzedni Traktat, również i ten daje UE prawo do przejęcia na stałe większych kompetencji bez jakichkolwiek przyszłych uzgodnień - jest to oburzający akt zawłaszczania uprawnień.
Like the last Treaty, this one gives the EU a permanent right to seize more powers without any future agreements - an outrageous power grab.
Chcę dać panu Surjánowi moje słowo w imieniu grupy reprezentującej Republikę Czeską, że czescy Socjaldemokraci zrobią wszystko, aby wyjątek, którego zażądał prezydent Klaus, został wycofany, gdyż dla nas jest on oburzający.
I would like to give my word to Mr Surján on behalf of the Czech Republic that the Czech Social Democrats will do everything possible to ensure that the exception demanded by President Klaus is withdrawn on behalf of the Czech Republic, as we consider it outrageous.
Od kontrowersyjnych przepisów prawnych, dotyczących równości między kobietami i mężczyznami, bardziej oburzający jest to, że w społeczeństwie afgańskim mężczyźni nadal powszechnie są bardziej poważani niż kobiety.
Even more outrageous than several controversial laws concerning the equality between men and women, is the fact, that men are still widely being regarded higher than women in Afghan society itself.
Jeżeli uda nam się to, a pod koniec roku mieszkańcy Irlandii zagłosują w drugim referendum za przyjęciem traktatu, czy posłowie ci przyjdą w zielonych czapeczkach krasnali i będą zachowywać się w tak samo oburzający sposób, jak zeszłym razem?
If we get those clarifications and the people vote 'yes' in a second referendum later this year, will they come in here with their leprechaun hats and perform in the same outrageous manner that they did at the previous one?
wyraźnie nie trzymam żadnego smutku dla Pana Polanski'a, i oczywiście to, co on zrobił do Samanta, mojego klienta, był zły, oburzający, ale niemniej jednak, on miał być rozprawiany dość w sądzie,
I clearly hold no grief for Mr. Polanski, and obviously what he did to Samantha, my client, was wrong, outrageous, but nevertheless, he was supposed to be treated fairly in court, and he clearly was not.
Strażniku Nova... to było najbardziej oburzający wyczyn, jaki kiedykolwiek widziałem.
Ranger Nova... that was the most outrageous showboating stunt I've ever seen.
Jest niemoralny, obsceniczny i oburzający.
It is immoral, it is obscene, it is outrageous.
Brak reakcji państw członkowskich na zalecenia Parlamentu jest oburzający.
The lack of response by Member States to the recommendations of this Parliament is quite appalling.
Wickham potraktował Darcy'ego w oburzający sposób.
Wickham treated Darcy in an infamous manner.
Pokazała mi oburzający e-mail, który do niej napisał, i zgodziłem się z Patty, że tak nie powinno być.
She showed me an inflammatory e-mail that he wrote to her, and I agreed with Patty, it wasn't right.
Ok. Na początku tej sesji prosiłem, żebyście zapisali incydent który uznaliście za oburzający w miejscu pracy.
Now, at the start of the session I had you write down an incident that you found offensive in the workplace.
Ale fakt, że ten bar się z tego wywinął, jest oburzający.
But the fact that this place got away with it at all is astounding.
Sposób, w jaki mówił pan o moich rodakach jest oburzający!
The way you've spoken about my countrymen is disgusting.
On nie jest oburzający.
They're not that revolting.
To oburzający sposób postępowania.
That is an outrageous policy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 292. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo