Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ocean indyjski" na angielski

Wyszukaj ocean indyjski w: Definicja Synonimy
Zachodni Ocean Indyjski jest podzielony w następujący sposób:
The western Indian Ocean is subdivided in the following way:
Podarował ci Ocean Indyjski, tak?
That ocean he gave you was the Indian Ocean, right?
Kiedy mówimy o rozszerzeniu jej zasięgu na Ocean Indyjski, mówimy o naprawdę ogromnych obszarach.
When we are discussing extending it out into the Indian Ocean, we are talking about absolutely enormous areas.
Podobszar oceaniczny (zachodni Ocean Indyjski)
Oceanic (Western Indian Ocean) sub-area
Wiatr wieje z północnego wschodu, znad Indii, przez Ocean Indyjski, w kierunku Afryki.
So, the wind is now coming from the northeast out of India, across the Indian Ocean, this way towards Africa.
NEST - TAJNE OPERACJE DIEGO GARCIA, OCEAN INDYJSKI
Secret Operations, Diego Garcia, Indian Ocean
Niszczyciel - USS Sutton. Ocean Indyjski, południowy zachód od Sumatry.
Destroyer - USS SUTTON Indian Ocean, northwest Sumatra
Dyrekcja E (Róg Afryki, Afryka Wschodnia i Południowa, Ocean Indyjski i Pacyfik)
Directorate E (Horn of Africa, East and Southern Africa, Indian Ocean and Pacific)
Karaiby, Pacyfik, Ocean Indyjski | 8,297 | 1 % |
Caribbean, Pacific, Indian Ocean | 8,297 | 1% |
komitet doradczy ds. regionów najbardziej oddalonych, podzielony na trzy sekcje w odniesieniu do każdego z następujących basenów morskich: Atlantyk Zachodni, Atlantyk Wschodni, Ocean Indyjski;
an Advisory Council for the outermost regions, divided into three sections for each of the following sea basins: West Atlantic, East Atlantic and Indian Ocean;
Wody Unii wokół regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 akapit pierwszy Traktatu, podzielone na trzy baseny morskie: Atlantyk Zachodni, Atlantyk Wschodni, Ocean Indyjski
Union waters around the outermost regions as referred to in the first paragraph of Article 349 of the Treaty divided into three sea basins: West Atlantic, East Atlantic, Indian Ocean
Ocean Indyjski, pokaż.
Indian Ocean, show me.
Zachodni Ocean Indyjski obejmuje ogólnie:
The western Indian Ocean comprises in general:
W tym miejscu Ocean Indyjski spotyka się z Pacyfikiem.
This is the meeting place for different seas the Indian Ocean and the Pacific.
Jeśli te źródła mówją prawdę, pływa on teraz, wokół Przylądka Dobrej-Nadziei, a przed nim otwiera się Ocean Indyjski.
If these sources tell the truth, and my calculations are not faulty... he now swims the waters off Good Hope... and all the Indian Ocean lies before him.
Piraci wciąż rozszerzają swoją działalność dalej na wschód, na Ocean Indyjski, i pod koniec pory monsunowej byliśmy świadkami nowej fali ataków na północne i północno-wschodnie Seszele, stosunkowo dość odległe.
Pirates continue to extend their activities further to the east into the Indian Ocean, and with the end of the monsoon season, we have recently witnessed a new surge of attacks to the north and north-east of the Seychelles, which is quite a distance away.
Ten duży statek, był dowodzony przez Zheng He na początku XV w., w czasie Morze Południowochińskie i Wschodniochińskie oraz Ocean Indyjski aż do Afryki Wschodniej.
This big ship here was the one sailed in by Zheng He in the early 15th century on his great voyages around the South China Sea, the East China Sea and across the Indian Ocean to East Africa.
Oceanografowie popłynęli na południowy Ocean Indyjski, wrzucili do wody podwodny głośnik i odtworzyli dźwięk.
where oceanographers took a ship to the southern Indian Ocean, deployed an underwater loudspeaker and played back a sound.
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów ze Związkiem Komorów jest jedną z czterech umów obejmujących Ocean Indyjski, a IOTC (Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim)
The FPA with the UoC is one of four fisheries agreements in the Indian Ocean, with the IOTC (Indian Ocean Tuna Commission)
Mieszkałem kiedyś w willi na Bali z widokiem na Ocean Indyjski.
I once stayed at a villa in Bali with a view of the Indian Ocean.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo