Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ochrona" na angielski

Zobacz także: ochrona środowiska
Wyszukaj ochrona w: Definicja Synonimy

Sugestie

Widzę, że będzie potrzebna ochrona.
Pardon, toward time that... I will have to use protection.
Kiedy dorastałem, to była jedyna ochrona jakiej potrzebowaliśmy.
When I was growing up, this was all the protection we needed.
Panie Grapini, ochrona ze skarbca...
Mr. Grapini, the depot security wouldn't let us get...
Niech zajmie się tym ochrona kampusu.
We'll let campus security deal with it.
Bezpieczeństwo i ochrona oparta na posiadaniu własnej broni maszynowej.
The safety and security found in owning your own machine gun.
Wysłałem mu paczki, ale ochrona ich nie przepuszcza.
I've sent him packages, but security won't let them through.
Trzecim ważnym elementem naszej strategii powinna być ochrona twórczości.
The third vital component of our strategy should be the protection of creativeness.
Uwaga, ochrona, znaleźliśmy intruza na posesji.
Attention, security, we found an intruder on the premises.
Taka ochrona powinna być skuteczna i mieć charakter nietymczasowy.
Such protection should be effective and of a non temporary nature.
Po trzecie, ochrona niedźwiedzia polarnego.
Thirdly, there is the protection of the polar bear.
Zatem pierwszym i najważniejszym celem dyrektywy powinna być ochrona zdrowia publicznego.
Therefore the first and most important objective of the directive should be the protection of public health.
Chciałbym zakończyć stwierdzeniem, że ochrona europejskich obywateli jest priorytetem.
I should like to close by saying that legal protection for European citizens is crucial.
Przykładowo ochrona konsumentów znajduje się w portfolio aż sześciu różnych komisarzy.
For example, consumer protection is part of the portfolio of as many as six different Commissioners.
Priorytetowymi celami europejskiej polityki rozwoju są ochrona i promocja zdrowia ludzkiego oraz środowiska.
The protection and promotion of human and environmental health are priority objectives in European development policy.
Piąte piętro research, szóste ochrona.
Fifth floor's research, sixth is security.
Centralnym punktem zarządzania zasobami morskimi jest ochrona delikatnych ekosystemów.
A central part of maritime management is the protection of vulnerable ecosystems.
Moją jedyną troską jest ochrona Talyna.
My only concern is for Talyn's protection.
Na szczeblu UE ochrona infrastruktury należy wyłącznie do kompetencji państw członkowskich.
At EU level the protection of infrastructure is the exclusive responsibility of the Member States.
Bezpieczeństwo i ochrona dzieci nie podlegają negocjacjom.
The safety and protection of children are not negotiable.
Taka ochrona powinna zostać zapewniona przez preferencyjne taryfy.
Such protection should be afforded thanks to preferential supply tariffs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6550. Pasujących: 6550. Czas odpowiedzi: 102 ms.

ochroną 3554

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo