Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ochrony przed" na angielski

Wyszukaj ochrony przed w: Definicja Synonimy
protect against
protect from
guard against
protected from
protection against protection from
prevent
defence against
protecting against
protected against
safeguards against

Sugestie

141
56
50
Przepisy dotyczące ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych obowiązują od daty uchwalenia dyrektywy 80/68/EWG.
Rules to protect against groundwater pollution have been in place since the adoption of Directive 80/68/EEC.
Zasady te określają szczególne środki ochronne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do prawnie zastrzeżonej informacjach o klientach pochodzących z sieci.
The rules set out specific safeguards to protect against unauthorized access to customer proprietary network information.
Zawinięty w liście bananowca dla ochrony przed wilgocią.
It's wrapped in banana leaves to protect from moisture.
Opakowanie zewnętrzne należy umieścić w zaklejonej torbie z tworzywa sztucznego w celu ochrony przed wilgocią.
The outer packaging must be placed in a sealed plastic bag to protect from moisture.
Pewne pokrywanie się zawartości zbiorów jest niezbędne w celu ochrony przed przypadkowymi ubytkami.
Some overlap of holdings is necessary to guard against accidental loss.
Buduje urządzenia do ochrony przed komunistami.
Building important things to protect us from the Communists.
W rezultacie ludność Południa pozbawiona jest ochrony przed pandemiami.
The result is that the populations of the South are unprotected against pandemics.
Państwa członkowskie proponują różne formy ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Member States are proposing various forms of protection from poverty and social exclusion.
Ustawodawstwo państw członkowskich przewiduje różne poziomy ochrony przed dyskryminacją.
Legislation in the Member States provides differing levels of protection against discrimination.
Potrzebuje forsy i ochrony przed policją.
He needs cash, he needs protection from the police.
Żadnej ochrony przed tym potworem chodzącym na wolności.
No protection, with that monster loose on the streets.
Ale pan wymaga ochrony przed sobą.
I think the person you need protection from is you.
Opisuje sposoby ochrony przed czarną magią.
This is the book of protection against black magic.
Tamtejsi ludzie używają go do ochrony przed wampirami.
The natives there use it to protect themselves against vampires.
Mieszkańcy żyją pod śniegiem dla ochrony przed zimnem.
And the inhabitants live under the snow to keep warm.
Dla ochrony przed twoimi siostrami, oczywiście.
To protect me from your sisters, of course.
Tworzą wroga, i liczą za godzinę ochrony przed nim.
Create an enemy force, charge by the hour to defend against 'em.
Chciałbym położyć ją w domu, dla ochrony przed wiatrem.
I'd like to put her in the house away from the wind.
Siedzenie jest nisko dla ochrony przed kulami.
I had that seat built below window level.
Nadal nie będzie ochrony przed żółtaczką.
There can be no guarantee against E Coli.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 913. Pasujących: 913. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo