Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oczywisty" na angielski

Zobacz także: oczywisty błąd
Wyszukaj oczywisty w: Definicja Synonimy
obvious
clear
apparent
evident
clearly obviously manifestly
naturally
evidently
certainly
patently
demonstrably

Sugestie

Moje pieniądze, wybór jest oczywisty.
For my money, the choice is obvious.
Kontekst konsolidacji finansowej jest oczywisty dla każdego.
The context of financial consolidation is obvious to everybody.
Chociaż nie wszystkie kryteria zostały spełnione, obrany kierunek jest oczywisty.
Although not all of the criteria have been met, the direction being taken is clear.
Wzrost cen żywności w Europie jest oczywisty dla wszystkich.
The rise in food prices in Europe is clear for all to see.
Wybrany osobiście przez pana Jensena złoty chłopiec, oczywisty następca.
Mr. Jensen's handpicked golden boy, the heir apparent.
Jest to oczywisty wyznacznik wspólnoty naszych interesów.
This is an obvious sign of our common interest.
Wymiar gospodarczy tego problemu jest oczywisty.
The economic dimension of the problem is obvious.
Wkład w bezpieczeństwo dostaw również wydaje się oczywisty.
The contribution to security of supply would also seem obvious.
Dług wdzięczności Dublina wobec Europy jest oczywisty.
Dublin's debt of gratitude to Europe is obvious.
Kiedy chrześcijanie potrzebowali materiału godnego zawinięcia kości ich świętych wybór był oczywisty.
When the Christians needed a cloth worthy of wrapping the bones of their saints, the choice was obvious.
Chcesz, abym usiadł i obejrzał ten oczywisty trik.
You want that it lets pass this so obvious trick.
Powód mojego przyjazdu jest teraz bardziej oczywisty niż kiedykolwiek.
Ambassador... The reason for my coming here was never more clear.
Wie pan, jest oczywisty związek między śmiercią pańskiej żony...
You know, the obvious connection between your wife's death...
Trudno nazwać to kradzieżą; to całkiem oczywisty wybór.
Hardly counts as stealing, it's a pretty obvious choice.
To wydawałoby się całkiem oczywisty, proszę pana.
It would seem quite obvious, sir.
Zastanawianie się nad kontekstem przedmiotowej rezolucji jest pozbawione sensu - jest on całkowicie oczywisty.
There is no point in going over the context of this resolution, it was totally obvious.
Powyższe działania władz Białorusi w oczywisty sposób naruszają prawa mniejszości narodowych do własnego szkolnictwa.
The measures put forward by the Belarusian authorities are in clear breach of national minorities' right to their own schooling.
Wpływ piasków bitumicznych na środowisko naturalne jest oczywisty.
The environmental impact of tar sands is clear.
System IMI stanowi oczywisty przypadek wspólnego przetwarzania danych i wspólnego administrowania nimi.
IMI is a clear example of joint processing operations and joint controllership.
Wymagałby wprowadzenia międzynarodowego podatku oraz systemu dystrybucji pozbawionego demokratycznej kontroli i w sposób oczywisty mógłby prowadzić do wszelkiego rodzaju korupcji.
It would require the introduction of an international tax and distribution system with no democratic control and with the clear risk of all kinds of corruption.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1110. Pasujących: 1110. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo