Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odżywianie się" na angielski

Wyszukaj odżywianie się w: Definicja Synonimy
nutrition
malnutrition
diet
eating healthily
Bob bardzo zwraca uwagę na odżywianie się.
He's very interested in nutrition.
Poza właściwym leczeniem kluczem do zdrowszego życia jest także właściwe odżywianie się.
In addition to proper medical treatment, some keys for healthier life also lie in proper nutrition.
Zdrowe odżywianie się jest istotnym elementem jakościowym życia.
Healthy nutrition is a fundamental aspect of life quality.
Inne czynniki, takie jak odżywianie się, aktywność fizyczna, zamożność, integracja, zaangażowanie, kapitał społeczny i praca również mają wpływ na zdrowie i dobrostan, i konieczne jest przyjęcie podejścia całościowego.
Other factors, such as nutrition, physical activity, wealth, inclusion, engagement, social capital and work, also affect health and well-being, and a holistic approach must be taken.
I. mając na uwadze, że spożycie alkoholu, nieprawidłowe odżywianie się oraz brak aktywności fizycznej mogą w znaczny sposób przyczynić się do rozwoju pewnych typów chorób krążenia, nowotworów i cukrzycy;
I. whereas alcohol intake, poor nutrition and a lack of physical activity can contribute significantly to the risk of developing certain types of cardiovascular diseases, cancers and diabetes;
Porady dotyczące przygotowywania żywności i jej przechowywania, warsztaty kucharskie, działania edukacyjne promujące zdrowe odżywianie się lub porady dotyczące zmniejszania odpadów spożywczych
Advice on food preparation and storage, cooking workshops, educational activities to promote healthy nutrition, or advice on how to reduce food waste
Odżywianie się jest bardzo ważne dla twojej walki z chorobą.
Nutrition is very important to your fight.
Nie wygląda to na zdrowe odżywianie się.
Well, that doesn't look like a very healthy diet.
W tej chwili zdrowe odżywianie się jest jak płynięcie pod prąd.
Right now healthy eating is like swimming upstream.
Przedmiot: Nieprawidłowe odżywianie się - obciążenie dla Europy
Subject: Burden of malnutrition in Europe
Nieprawidłowe odżywianie się stanowi poważny problem związany ze zdrowiem publicznym w Europie i kosztuje rządy państw UE każdego roku 120 miliardów EUR.
Malnutrition is a serious public health problem in Europe which is costing EU governments EUR 120 billion every year.
Znamy przyczyny: niezdrowe odżywianie się, za mało ćwiczeń fizycznych, środki antykoncepcyjne, alkohol, palenie oraz szkodliwe czynniki środowiskowe.
We know the causes: unhealthy diet, too little exercise, contraceptives, alcohol, smoking, and harmful environmental factors.
Informacje żywieniowe nie mogą skupiać się jedynie na potencjalnie "problematycznych" składnikach, podkreślając je w szczególny sposób, gdyż zdrowe odżywianie się wymaga zrównoważonego udziału wszystkich tych elementów.
The nutritional information should not simply focus on nutrients that are potentially problematic by specifically highlighting them, as a healthy diet requires the balanced intake of all these elements.
wspierania szerokiego rozpowszechniania informacji na temat zapobiegania otyłości poprzez zrównoważone, zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną;
supporting the wide dissemination of information on prevention of obesity through balanced, healthy diets and physical activity;
Oznacza to oczywiście propagowanie zdrowego stylu życia we wcześniejszych latach życia; stronienie od nikotyny i narkotyków, picie alkoholu z umiarem, zdrowe odżywianie się, aktywność fizyczną, ale także radzenie sobie ze stresem.
That means healthier lifestyles earlier in life of course; keeping off tobacco and drugs, sensible drinking, healthy eating, exercise, but also management of stress.
Poprawa zwyczajów żywieniowych, opracowanie kompleksowych wytycznych dotyczących żywienia skierowanych do pracowników służby zdrowia i promowanie dostępu pacjentów do terapii związanych z odżywianiem się pozwoliłyby rozwiązać w sposób oszczędny kwestię obciążenia, jakim jest nieprawidłowe odżywianie się.
Improving dietary habits, developing comprehensive nutrition guidelines for healthcare professionals and promoting patients' access to nutritional therapies would be cost-effective means of addressing the burden of malnutrition.
Podczas gdy dla wielu zdrowe odżywianie się ma zasadnicze znaczenie, ze względu na perspektywę dłuższego i aktywnego życia, ważne jest też, aby konsumenci otrzymywali odpowiednie informacje.
Whilst healthy eating for many is essential for a prolonged and active life it is also essential that adequate information is provided to the consumer.
Załącznik III do dyrektywy 91/414/EWG, część A sekcja 8, wymaga od ubiegających się przedłożenia niektórych informacji zawierających proponowane najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości, wraz z pełnym uzasadnieniem i oszacowaniem potencjalnego i faktycznego narażenia poprzez odżywianie się lub innymi sposobami.
Annex III, Part A, section 8 of Directive 91/414/EEC requires applicants to submit certain information including proposed maximum residue levels together with full justification and estimations of the potential and actual exposure through diet and other means.
AB. mając na uwadze, że złe odżywianie się, które dotyczy zwłaszcza u osób starszych, kosztuje europejskie systemy opieki zdrowotnej prawie tyle samo, co otyłość i nadwaga,
AB. whereas malnutrition, which particularly affects older people, costs European healthcare systems similar amounts as obesity and overweight,
Wszyscy mówiliśmy o jakości i wierzę, że wszyscy opowiadamy się za podniesieniem jakości naszych produktów, tym bardziej, jeżeli oznacza to lepsze i zdrowsze odżywianie się.
We have all spoken about quality, and I believe that we are all in favour of raising the quality of our produce even more if it means eating well and eating healthily.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo