Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "od strony podaży" na angielski

Wyszukaj od strony podaży w: Definicja Synonimy
supply-side
on the supply side
from the supply side
Władze polskie zauważają, że zgodnie z pkt 68 Wytycznych zastępowalność od strony podaży jest wystarczająca, aby dwa produkty stanowiły część tego samego rynku.
The Polish authorities note that, according to point 68 of the RAG, supply-side substitutability is sufficient for two products to form part of the same market.
Jeżeli chodzi o zastępowalność od strony podaży, konkurent podnosi, że producenci traktują serwery x86 i serwery inne niż x86 jako odrębne rynki produktowe.
As regards supply-side substitution, the competitor argues that manufacturers regard x86 and non-x86 servers as distinct product markets.
W odniesieniu do statków pasażerskich, w tym statków wycieczkowych, istnieją istotne bariery utrudniające wejście na rynek od strony podaży.
For passenger ships, including cruise ships, there are significant barriers to entry on the supply side.
Od strony podaży producentom serwerów klasy ekonomicznej nie jest łatwo wejść na rynek serwerów wysokiej klasy.
On the supply side, it is not easy for manufacturers of low-end servers to enter the market for high-end servers.
Następnie, rozpatrując sprawę od strony podaży, istnieją różnice w procesach produkcyjnych substratów do katalizatorów DOC i filtrów DPF.
Further, from the supply side perspective, there are differences in the production processes of the DOC and DPF substrates.
Komisja uważa zatem, że w tym konkretnym przypadku, w odniesieniu do tego rodzaju inwestycji i w świetle średniookresowego trendu na rynku tego produktu, za przedmiotowy produkt, również od strony podaży, należy uznać olej napędowy.
Therefore, the Commission considers that in this specific case, for the type of investment and in light of the medium-term trend of the product market, the product concerned, also from the supply side, should be considered to be diesel.
HP uważa, że istnieje także zastępowalność od strony podaży, ponieważ znaczna część producentów komputerów osobistych prowadzi działalność we wszystkich czterech segmentach oraz może łatwo przestawić produkcję i zaopatrzenie w części w celu sprostania zmieniającym się warunkom w dowolnym określonym segmencie produktowym.
HP takes the view that there is also supply-side substitutability, because a significant proportion of PC manufacturers are active in all four segments and are easily able to switch production and component procurement to meet changing conditions in any particular product segment.
Władze polskie uważają, że ze względu na istotną obecność producentów w obu segmentach nie istnieją istotne bariery wejścia w przypadku produkcji obu produktów (zastępowalność od strony podaży).
In view of the significant presence of manufacturers in both segments, the Polish authorities consider that there are no significant barriers to entry for the production of either product (supply-side substitutability).
Komisja zwraca uwagę na istnienie znaczącego poziomu zastępowalności od strony podaży, przynajmniej w segmencie statków towarowych [55], chociaż - biorąc pod uwagę strukturę popytu na różne kategorie statków towarowych - statki te nie należą do jednego rynku.
The Commission notes that there exists a significant level of supply-side substitutability, at least in the cargo ships segment [55], even though, considering the demand structure for various categories of cargo ship, these vessels do not belong to a single market.
W odniesieniu do zastępowalności od strony podaży władze polskie uważają, że ograniczona wielkość docelowego rynku serwerów innych niż x86 nie może stanowić podstawy do zdefiniowania rynku serwerów x86 i serwerów innych niż x86 jako rynków oddzielnych.
As regards supply-side substitution, the Polish authorities consider that a limited volume of the target market in non-x86 servers cannot constitute a basis for defining separate x86 and non-x86 markets.
Od strony podaży, producenci jednostek pamięciowych DRAM mogą wytwarzać produkty DRAM o różnych pojemnościach na identycznych urządzeniach produkcyjnych dlatego, że stosuje się podobne technologie. Jednakże zmiana generacji produkcji DRAM na danych urządzeniach produkcyjnych nie jest łatwa.
On the supply side, DRAM manufacturers can switch production between DRAMs of different capacity using the same manufacturing facility as the technologies employed are similar. However, switching between different generations of DRAMs at a given facility is, in general, not easy.
Ograniczenia od strony podaży stają się poważnym problemem.
Supply side constraints are becoming a major issue.
Uważam, iż dla zażegnania kryzysu powinniśmy dofinansowywać rolnictwo w krajach ubogich od strony podaży.
I believe that in order to overcome this crisis we need to help finance the supply side of farming in poor countries.
Wsparcie to jest selektywne zarówno od strony popytu (nadawcy prywatni nadający programy na naziemnej platformie cyfrowej), jak i od strony podaży (operator naziemnej sieci cyfrowej T-Systems).
It is selective both as regards the demand side, the commercial broadcasters operating on the DVB-T platforms, as well as the supply side, i.e. the operator of the digital terrestrial network, T-Systems.
Podczas gdy ustanowienie Rady SEPA jest istotnym usprawnieniem zarządzania w ramach projektu SEPA, do tej pory migracja do SEPA została w znacznym stopniu rozwinięta od strony podaży, a w szczególności przez europejskie banki pod egidą Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC).
While the establishment of the SEPA Council represents a significant improvement to the governance of the SEPA project, to date SEPA migration has been substantially developed by the supply side and in particular European banks through the aegis of the European Payments Council (EPC).
Muszą się one łączyć z nietechnologicznymi rozwiązaniami zarówno od strony podaży, jak i od strony popytu, polegającymi m.in. na zainicjowaniu procesów uczestnictwa i integracji odbiorców.
These must go hand in hand with non-technological solutions on both the supply and demand sides, including by initiating participation processes and integrating consumers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 37 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo