Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "od tego dnia" na angielski

Wyszukaj od tego dnia w: Definicja Synonimy
from that day
since that day
since that date
from then on
from that date from this day
from this date
after that day
as of that date
of this date

Sugestie

Spendziłem każdą możliwą chwilę od tego dnia szukając swojego dziecka.
I spent every possible moment from that day on searching for my child.
I możesz wybrać jakie będą rzeczy od tego dnia.
And you can choose how things will be from that day on.
Lecz byłam Ci wierna od tego dnia.
But I have been devoted to you since that day.
Według tata, Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw od tego dnia.
According dad, God does not hear our prayers, since that day.
Nowy protokół obejmuje okres jednego roku, począwszy od dnia 16 czerwca 2011 r. i od tego dnia stosowany jest tymczasowo.
The new Protocol covers a period of one year from 16 June 2011 and has been applied on a provisional basis since that date.
Ponadto od tego dnia Gas Transport Services (niderlandzki krajowy operator sieci gazowej) przejął pełną kontrolę nad konwersją.
Furthermore, since that date Gas Transport Services (the Dutch national gas network manager) has complete control over conversion of quality.
I od tego dnia nie było typowego szczęśliwego zakończenia, ale coś podobnego.
And from that day on, Sophia, it wasn't exactly happily ever after, but it was pretty close.
A ja zaopiekowałem się matką i siostrą od tego dnia.
But I took care of my mother and my sister from that day on.
Ale od tego dnia z parasolkami, wiedziałam, że poślubi pannę Taylor.
Yet I knew from that day with the umbrellas that he would marry Miss Taylor.
Począwszy od tego dnia, D'Leh nie był już synem tchórza.
From that day on, D'Leh was no longer the son of a coward.
W zasadzie od tego dnia, ciężko było znaleźć dorosłego, którego nie mogłabyś pokonać.
In fact, from that day on, it was difficult to find an adult that you couldn't beat.
Ale od tego dnia gdzieś zniknęła.
But she'd vanished from that day.
Przez co reszta z nas ma od tego dnia kompletnie przechlapane...
Which ruins it for the rest of us because from that day forward...
Ciągle się bałaś od tego dnia.
You've been afraid... ever since that day.
Pięćdziesiąt lat od tego dnia w Independence Hall... Uwieczniony w Trumbull-tych Słynny obraz tej sceny.
Fifty years since that day in Independence Hall... immortalized in Trumbull's famous painting of the scene.
Ile miesięcy minęło od tego dnia w Bostonie?
How many months has it been since that day in Boston?
I od tego dnia zatrudniasz się do pracy po małych agencjach reklamowych.
And since that day you're working in small ad films.
I od tego dnia, od fundamentu, jaki stworzył ten ekspres, zaczęliśmy budować silny, wzajemny związek.
And since that day, on the foundation of that coffeemaker, we've built a strong, nurturing relationship.
Wiedząc, że kimkilwiek zdecyduję się być od tego dnia w przód Będzie osoba którą zobaczą.
Knowing that whoever I decided to be from that day forward was the person that they'd see.
Ale od tego dnia musi wykonywać nasze rozkazy.
But the servant has to obey our orders from this day on.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 294. Pasujących: 294. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo