Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odbiorca" na angielski

Zobacz także: odbiorca końcowy
Wyszukaj odbiorca w: Definicja Synonimy

Sugestie

odbiorcą 286
Pierwszy odbiorca wypełnia również pole 18.
The first consignee shall also complete box 18.
Ostateczny odbiorca może być tożsamy z importerem.
The ultimate consignee may be identical with the importer.
Certyfikowane przedsiębiorstwo odbiorca powinno powiadomić przede wszystkim o:
The certified recipient undertaking should notify in particular the following:
wskazanie, że certyfikowane przedsiębiorstwo odbiorca przestało spełniać odpowiednie warunki i kryteria;
indication that the relevant conditions and criteria are no longer met by the certified recipient undertaking;
"odbiorca" oznacza osobę będącą zamierzonym odbiorcą danego transferu środków pieniężnych;
'payee' means a person that is the intended recipient of the transfer of funds;
W przypadku gdy za korzystanie z danego instrumentu płatniczego odbiorca żąda opłaty lub oferuje zniżkę, odbiorca informuje o tym płatnika przed zainicjowaniem transakcji płatniczej.
Where, for the use of a given payment instrument, the payee requests a charge or offers a reduction, the payee shall inform the payer thereof prior to the initiation of the payment transaction.
Pierwszy odbiorca wypełnia również rubrykę 24.
The first consignee shall also complete box 24.
Decyzja powinna zawierać wymaganie, aby certyfikowane przedsiębiorstwo odbiorca przeprowadziło nakazane działania naprawcze w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
Such decision should require the certified recipient undertaking to carry out the prescribed corrective action within a time period set out in the written notification.
Zarejestrowany odbiorca nie może przechowywać ani wysyłać wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
A registered consignee may neither hold nor dispatch excise goods under a duty suspension arrangement.
Zarejestrowany odbiorca ma obowiązek spełnić następujące warunki:
A registered consignee shall comply with the following requirements:
Zarejestrowany odbiorca uprawniony do celów pierwszego akapitu ma obowiązek:
A registered consignee authorised for the purposes of the first subparagraph shall comply with the following requirements:
Otwórz kompozytor z < email > jako odbiorca
Open a composer with < email > as recipient
Jednakże odbiorca spoza Wspólnoty Europejskiej może potwierdzić odbiór odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, używając oddzielnej deklaracji.
However, a consignee located outside the European Community may acknowledge receipt of the radioactive waste or spent fuel by means of a declaration separate from the standard document.
Upoważniony odbiorca informuje urząd przeznaczenia o przybyciu towarów przed ich rozładunkiem.
The authorised consignee shall inform the office of destination of the arrival of the goods before the unloading.
dostawca oraz odbiorca są osobami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi zgodnie z ustawodawstwem krajowym;
the supplier and the recipient are directly or indirectly connected persons according to national legislation;
Czwarty odbiorca pracował w Exomers, tak?
The fourth recipient worked at Axapris. Right?
Wskazać wyrażony w minutach termin, w którym upoważniony odbiorca otrzymuje pozwolenie na rozładunek.
Indicate the time limit in minutes by which the authorised consignee shall receive the unloading permission.
Określić, czy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek działań, zanim upoważniony odbiorca będzie mógł dysponować odebranymi towarami.
Specify whether any action is required before the authorised consignee may dispose of the goods received.
W chwili dostarczenia towarów do miejsca określonego w pozwoleniu upoważniony odbiorca niezwłocznie informuje o tym urząd celny przeznaczenia.
When the goods arrive at a place specified in the authorisation the authorised consignee shall without delay inform the customs office of destination about such arrival.
stwierdzi przed nastąpieniem transferu, że odbiorca posiada właściwe upoważnienie;
ascertain that, before a transfer is made, the recipient holds appropriate authorisation;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 609. Pasujących: 609. Czas odpowiedzi: 62 ms.

odbiorcą 286

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo