Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oddawanie do użytku" na angielski

Wyszukaj oddawanie do użytku w: Definicja Synonimy
putting into service
put into service
Istnieje konieczność wprowadzenia ustaleń przejściowych umożliwiających udostępnianie na rynku i oddawanie do użytku urządzeń radiowych wprowadzonych już do obrotu zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE.
It is necessary to provide for transitional arrangements that allow the making available on the market and putting into service of radio equipment that has already been placed on the market in accordance with Directive 1999/5/EC.
Każdy środek podjęty zgodnie z niniejszą dyrektywą, który ogranicza wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytku maszyn objętych niniejszą dyrektywą, zawiera wskazanie dokładnych podstaw, na których jest oparty.
Any measure taken pursuant to this Directive which restricts the placing on the market and/or putting into service of any machinery covered by this Directive shall state the exact grounds on which it is based.
Dyrektywa 97/23/WE zawiera przepisy przejściowe umożliwiające oddawanie do użytku urządzeń ciśnieniowych i zespołów spełniających wymagania przepisów krajowych obowiązujących w dniu rozpoczęcia stosowania dyrektywy 97/23/WE.
Directive 97/23/EC provides for a transitional arrangement enabling pressure equipment and assemblies which comply with the national regulations in force on the date of application of Directive 97/23/EC to be put into service.
Decyzja 2000/299/WE uznaje równoważność interfejsów radiowych spełniających warunki "klasy 1", umożliwiając wprowadzanie urządzeń radiowych na rynek i ich oddawanie do użytku bez ograniczeń w całej Wspólnocie.
Decision 2000/299/EC recognises the equivalence of radio interfaces meeting the conditions of 'Class 1' so that radio equipment can be placed on the market and put into service without restriction in the whole Community.
konieczne jest wprowadzenie przejściowych rozwiązań umożliwiających Państwom Członkowskim udzielanie zezwoleń na wprowadzanie na obrotu i oddawanie do użytku maszyn, wyprodukowanych zgodnie z krajowymi przepisami obowiązującymi w dniu 31 grudnia 1992 r.;
Whereas it is necessary to provide for transitional arrangements enabling Member States to authorize the placing on the market and putting into service of machinery manufactured in accordance with the national rules in force on 31 December 1992;
Każda decyzja podejmowana na podstawie niniejszej dyrektywy, która ogranicza wprowadzanie do obrotu oraz oddawanie do użytku lub wymaga, aby z obrotu wycofane zostały urządzenia ciśnieniowe lub zespoły, wskazuje dokładną podstawę, na jakiej została oparta.
Any decision taken pursuant to this Directive which restricts the placing on the market and the putting into service or requires the withdrawal from the market of pressure equipment or assemblies shall state the exact grounds on which it is based.
Oddawanie do użytku i wykorzystywanie urządzeń radiowych
Końcowe urządzenie, którego podłączanie i/lub oddawanie do użytku zostało ograniczone,
terminal equipment, the connection and/or commissioning of which has been restricted,
"Państwa Członkowskie do dnia 1 lipca 1992 r. zezwalają na wprowadzanie do obrotu i/lub oddawanie do użytku zbiorników zgodnych z wymaganiami przepisów obowiązujących na ich terytoriach przed terminem zastosowania niniejszej dyrektywy."
Member States shall, for the period up to 1 July 1992, permit the placing on the market and/or in service of vessels conforming to the rules in force in their territories before the date of application of this Directive.'
Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 93/68/EWG: "Państwa członkowskie do 1 stycznia 1997 r. umożliwiają wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku produktów zgodnych z regulacjami dotyczącymi oznakowania obowiązującymi przed 1 stycznia 1995 r.".
In accordance with Article 14(2) of Directive 93/68/EEC: 'Until 1 January 1997, Member States shall allow the placing on the market and the bringing into service of products which comply with the marking arrangements in force before 1 January 1995.
Należy przyjąć ustalenia przejściowe umożliwiające oddawanie do użytku urządzeń kolei linowych, które zostały już zainstalowane zgodnie z dyrektywą 2000/9/WE.
It is necessary to provide for transitional arrangements that allow the entry into service of cableway installations that have already been installed in accordance with Directive 2000/9/EC.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo