Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oddziaływaniu na środowisko" na angielski

Wyszukaj oddziaływaniu na środowisko w: Definicja Synonimy
environmental impact
impact on the environment
environmental hotspots
Dyrektywa ma wspomóc rozwój systemów transportu o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko i nowej infrastruktury drogowej.
In addition, it aims to propose the use of transportation with the least environmental impact and stimulate new investment in transport infrastructure.
Zakłada się, że większość produktów może funkcjonować lepiej przy jednoczesnym mniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne po takich samych lub jedynie niewiele wyższych kosztach dla konsumentów.
It is assumed that the majority of products can perform better with less environmental impact at the same or only slightly higher costs for consumers.
Usługa ta musi być świadczona wszystkim zainteresowanym stronom bez przerw i przy możliwie najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.
The service must be provided to all stakeholders without interruption and with the lowest possible impact on the environment.
Uznaje się zatem, że ta kategoria użytkowników jest w stanie zdecydować, który rodentycyd jest niezbędny do zwalczania danej inwazji gryzoni przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.
That user category is therefore considered to be able to decide which rodenticide is necessary to control an infestation with the lowest impact on the environment.
Technologie wspomagające energooszczędne systemy i budynki o niewielkim oddziaływaniu na środowisko.
Technologies enabling energy-efficient systems and energy-efficient buildings with a low environmental impact
regularne informowanie Komisji i grup przedstawicieli państw narodowych, za pośrednictwem Dyrektora Wykonawczego, o oddziaływaniu na środowisko wyników technicznych uzyskanych w ZDT.
regularly inform, through the Executive Director, the Commission and the National States Representative Group about the environmental impact of the technology results of the ITDs.
rozważenie zmiany dostawcy energii elektrycznej lub renegocjacja umowy z aktualnym dostawcą (dostawcami) w celu zakupu energii od przedsiębiorstw o najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko,
considering a change of electricity provider or a renegotiation of the contract with the present one(s) with a view to buying energy from companies which have the least negative impact on the environment,
produktów rybołówstwa i akwakultury uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub produktów akwakultury ekologicznej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 834/2007;
fishery and aquaculture products obtained using methods with low impact on the environment, or organic aquaculture products within the meaning of Regulation (EC) No 834/2007;
Dlatego czynnik ten powinien zostać uwzględniony w działaniach badawczych poświęconych zarządzaniu odpadami jądrowymi i ich oddziaływaniu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem podziału lub transmutacji tych odpadów.
This must therefore be taken into account in research activities on the management of nuclear waste and its environmental impact, with particular reference to partitioning and/or transmutation.
streszczenie w języku nietechnicznym (10) informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonym na potrzeby tego projektu;
The non-technical summary (10) of the Environmental Impact Study carried out for the project;
(ic) posiadanie lub wprowadzanie do użytku środków transportu morskiego o naukowo udowodnionym, poważnym i negatywnym oddziaływaniu na środowisko (m.in. posiadanie i wprowadzanie do użytku przestarzałych statków jednokadłubowych).
(ic) the possession or putting into circulation of means of sea transport that have a scientifically proven severe adverse impact on the environment (inter alia the possession or putting into circulation of 'rustbucket' single-hull vessels).
wspieranie projektowania produktów o jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko w cyklu życia;
support of product design minimising environmental impacts along the life cycle;
podniesienie wiedzy o występowaniu, rozprzestrzenianiu się i oddziaływaniu na środowisko zanieczyszczeń oraz procesów z nimi związanych;
improved knowledge on the occurrence, distribution and environmental effects of pollutants and the processes involved;
Położenie nacisku na cele związane ze środowiskiem określone w art. 174 Traktatu umożliwiłoby skoncentrowanie się na oddziaływaniu na środowisko wywieranym przez wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi w trakcie całego cyklu życia zasobów.
An emphasis on the environmental objectives laid down in Article 174 of the Treaty would bring the environmental impacts of waste generation and waste management more sharply into focus throughout the life-cycle of resources.
ustalenia i opracowania konkretnych strategii politycznych i działań w zakresie 20 zasobów (materiałów) o największym oddziaływaniu na środowisko naturalne; powinny one zostać zaproponowane do 2008 r.,
identify and develop specific policies and actions for the top 20 resources (materials) with the largest impacts; these should be proposed at the latest by 2008,
Komisja zauważa, że chociaż inicjatywa ta koncentruje się na oddziaływaniu na środowisko, w kontekście globalnym również inne wskaźniki skuteczności działania, takie jak skutki gospodarcze i społeczne, jak również kwestie dotyczące zatrudnienia, odgrywają coraz bardziej istotną rolę i mają również swoje działanie kompensacyjne.
The Commission notes that while this initiative focuses on environmental impacts, in the global context also other performance indicators, such as economic and social impacts, as well as labour practice concerns play increasingly important roles, and have also trade-offs.
operatorzy lub grupy operatorów stosowali zintegrowane podejście do przygotowania terenu wiertni w celu zapobiegania ryzyku i oddziaływaniu na środowisko i zdrowie oraz ograniczania tych zagrożeń, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i ogółu społeczeństwa;
operators or groups of operators apply an integrated approach to the development of a production area with the objective of preventing and reducing environmental and health impacts and risks, both for workers and the general public;
Odkrywkowa działalność wydobywcza podlega podobnie jak inne rodzaje działalności gospodarczej przepisom, które gwarantują zapobieganie jej niekorzystnemu oddziaływaniu na środowisko.
Opencast mining is, as other economic activities, subject to regulation to ensure that adverse environmental impacts are avoided.
Niniejsza dyrektywa nie stanowi dla państw członkowskich przeszkody w niedyskryminacyjnym stosowaniu specjalnych opłat regulacyjnych mających na celu zmniejszenie zatoru lub przeciwdziałanie oddziaływaniu na środowisko, w tym niskiej jakości powietrza, na wszelkich drogach
This Directive shall not prevent the non-discriminatory application by Member States of regulatory charges specifically designed to reduce traffic congestion or combat environmental impacts, including poor air quality, on any ▌road
Przewidziane są wyjątki, które pozwolą unikać nakładania nadmiernych obciążeń w stosunku do przychodów lub zapobiegać niekorzystnemu oddziaływaniu na środowisko.
Revenues from tolls or charges for the use of road in the trans-European road networks should be used for the maintenance of the infrastructure concerned and the transport sector as a whole.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 35. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo