Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "oddzielnie" na angielski

Wyszukaj oddzielnie w: Definicja Synonimy
separately
individually
apart
alone
independently
singly
separate
segregated
isolation separated
individual

Sugestie

Rada również postanowiła potraktować obie części wniosku oddzielnie.
The Council has also decided to consider the two parts of the proposal separately.
Chyba muszę zacząć pracować z wami oddzielnie.
You know, I think I need to work with both of you separately.
Poniższe dane pochodzą z badań przeprowadzonych oddzielnie z rozyglitazonem lub metforminą.
The following data are findings in studies performed with rosiglitazone or metformin individually.
Wszystkie kontrpróby należy analizować oddzielnie na początku i na końcu badania.
All replicates should be analysed individually at the beginning and termination of the test.
Powinniśmy trzymać ją i Wilfreda oddzielnie.
So we should keep her and Wilfred apart.
Wy dwoje musicie teraz być oddzielnie.
The two of you need to be apart right now.
Nie ma sensu zarządzać tym oddzielnie.
It makes no sense to manage it separately.
Jesteśmy wystarczająco dojrzali by spędzić weekend oddzielnie.
Really, we're mature enough to spend a weekend apart.
Szczególne cechy każdego obszaru zostały oddzielnie opisane i przeanalizowane poniżej.
The particular features of each area are described and analysed separately below.
Informacja ta podawana jest oddzielnie dla każdego państwa przeznaczenia usługi regularnej.
This information shall be given separately for each country of destination of the regular service.
Wnioskodawca składa te części wniosku oddzielnie, podając powody żądania poufności.
It shall present such parts of the application separately, setting out the reasons for requesting confidentiality.
Pracowaliśmy oddzielnie raz gdy chieliśmy zjednoczyć wilki.
Now we worked separately once to unite those wolves.
Zagrożenie stwarzane przez nanomateriały w produktach biobójczych należy zatem zbadać oddzielnie.
The risks posed by nanomaterials in biocidal products must therefore be investigated separately.
Szczegółowe wymogi zostałyby dostosowane do poszczególnych podkategorii oddzielnie w akcie delegowanym.
The details of these requirements would have to be tailored to each subcategory separately in a delegated act.
Na podstawie tych okoliczności Komisja oceni oddzielnie każdy z konkretnych przedmiotowych środków.
Based on these considerations, the Commission will assess separately each of the specific measures concerned.
W takim przypadku władze niderlandzkie zobowiązują się zgłosić ten środek oddzielnie.
In that case, the Dutch authorities commit to notify this measure separately.
Zmiany te muszą być zawsze wykazane oddzielnie od ilości zgłoszonych przez nabywców.
Such changes must always be shown separately from the quantities declared by the purchasers.
Nie wystarczy badać poszczególnych substancji składowych oddzielnie.
It is not sufficient to look at the involved substances separately.
Segmenty sztywne pojazdu przegubowego mogą być badane oddzielnie lub w połączeniu.
The rigid sections of an articulated vehicle may be tested separately or in combination.
Odpady składowane na terenie obiektu przechowywane są oddzielnie.
When stored on the premises, the waste is kept separately.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2228. Pasujących: 2228. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo