Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odgrywać ważną rolę" na angielski

Wyszukaj odgrywać ważną rolę w: Definicja Synonimy
play an important part
play a role
play an important role
play a major role
W rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa dostaw gazu, dywersyfikacja dostaw gazu powinna odgrywać ważną rolę.
In a regulation that concerns the security of gas supply, diversification of gas supply should play an important part.
Mają z pewnością duży potencjał pod względem niskiej emisji gazów cieplarnianych, mogą więc odgrywać ważną rolę w ogólnym koszyku energetycznym.
In terms of low greenhouse gas emissions they certainly provide potential. Therefore, they can play an important part in the overall energy mix.
Rezolucja mówi o "demokratycznym i suwerennym Libanie", który powinien odgrywać ważną rolę w tym rejonie wraz z Ligą Arabską i Eurośródziemnomorskim Zgromadzeniem Parlamentarnym (EMPA).
The resolution called for a "democratic and sovereign Lebanon" to play a role, as well as that of the Arab League and the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (EMPA).
Organizacje konsumenckie powinny odgrywać ważną rolę w sporządzaniu tego typu sprawozdań.
Consumer organisations should play an important role in the drawing up of such reports.
Opony mogą odgrywać ważną rolę w redukcji emisji CO2, ponieważ odpowiadają za 20-30 % ogólnego zużycia energii przez pojazdy.
Tyres can play an important role in reducing CO2 emissions because they are responsible for 20 to 30% of the total energy use of vehicles.
Badania długoterminowe powinny odgrywać ważną rolę we wspólnej inicjatywie technologicznej.
Long term research should play an important role in the JTI.
Agencja ta powinna odgrywać ważną rolę w rozwijaniu i wdrażaniu 3. pakietu energetycznego.
This Agency should play an important role in the development and implementation of the 3rd Energy Package.
Bariera językowa może odgrywać ważną rolę, zniechęcając naukowców do korzystania z mobilności.
The language barrier could play an important role in discouraging the researchers from taking advantage of the mobility.
Cieszy mnie odpowiedź pani komisarz Damanaki, że akwakultura będzie odgrywać ważną rolę w nowej polityce rybołówstwa.
Mr President, I am pleased to note from Commissioner Damanaki's reply that aquaculture will play an important role in the new common fisheries policy.
Również artyści mogą odgrywać ważną rolę w edukacji publicznej w odniesieniu do tolerancji religijnej i budowania mostów między różnymi społecznościami.
Artists may also play an important role in public education regarding religious tolerance and in building bridges between different communities.
Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, ponieważ producenci TCS mogą odgrywać ważną rolę w określaniu przyszłych standardów nadawania.
The latter aspect is particularly important as producers of TCS can play an important role in setting future broadcasting standards.
Członkowie uznają, że subsydia mogą odgrywać ważną rolę w programach rozwoju gospodarczego Członków - krajów rozwijających się.
Members recognize that subsidies may play an important role in economic development programmes of developing country Members.
Także UE musi odgrywać ważną rolę na tym polu.
The EU must also play an important role in this field.
Kobiety muszą również odgrywać ważną rolę w środowisku kierowniczym, podejmując stanowiska w zarządach i pełniąc funkcje polityczne.
Women must also play an important role in decision-making environments, whether on boards of directors or in political functions.
Dzięki swojej historii, położeniu geograficznemu i kulturze gościnności może ono odgrywać ważną rolę z punktu widzenia całego starego kontynentu.
Through its history, geographical position and culture of hospitality, it can play an important role for the old continent as a whole.
Faktem jest, że płaca minimalna może odgrywać ważną rolę w zwalczaniu ubóstwa, umożliwiając wszystkim odegranie aktywnej roli w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.
It is a fact: the minimum wage can play an important role in combating poverty, by offering everyone the chance to take an active part in social, cultural and political life.
Obejmują one przyjęcie ustawy o zamówieniach publicznych, która powinna odgrywać ważną rolę w walce z korupcją i zwiększaniu konkurencyjności.
These include the adoption of a public procurement law, which should play an important role in the fight against corruption and in increasing competitiveness.
Komisja techniczna IOSCO stwierdziła, że edukacja inwestorów powinna odgrywać ważną rolę w zarządzaniu konfliktem interesów w przypadku analityków.
The IOSCO Technical Committee stated that investor education should play an important role in managing analyst conflicts of interest.
Chiny powinny odgrywać ważną rolę w nowym światowym porządku i pochwalamy spokojne zachowanie Chin w Afryce.
China should play an important role in the new world order and we praise the peaceful role played by China in Africa.
W przypadku wspólnej produkcji efekty sieci, tj. powiązania między znaczną liczbą konkurentów, również mogą odgrywać ważną rolę.
For joint production, network effects, i.e. links between a significant number of competitors, can also play an important role.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 102. Pasujących: 102. Czas odpowiedzi: 141 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo