Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odległy" na angielski

Wyszukaj odległy w: Definicja Synonimy
distant
remote
far away
far off
million miles away
long way off
Tęskniąc za ukochanym przepatrywała fale i odległy horyzont.
Longing for her beloved, she searched the waves and the distant horizon.
I nagle stałeś się bardzo odległy.
And now all of a sudden, you are very much distant.
Zdecydowanie tak odległy tutaj, jestem pewien.
Definitely like this remote here, I'm sure.
Leon nagle zdał się jej równie odległy, jak to wszystko.
Leon suddenly seemed as remote as the rest.
Głos. Jęk, bardzo odległy.
I heard... a voice, a whimper... very far away.
Igła kompasu, która zadziwiała ludzi przez tysiące lat, nie reagowała na odległy magnetyczny Biegun Północny.
The compass needle that people wondered at for a thousand years was not reacting to some far away magnetic North Pole.
Był ostatnio humorzasty i odległy, ale moja żona i ja uważaliśmy, że to typowe dla nastolatków.
Well, he's been moody and distant lately, but my wife and I thought it was just typical teenage stuff.
Przy śniadaniu w niedzielę, był trochę odległy.
He was a little distant at breakfast on Sunday.
Czuję się całkowicie obcy i odległy od mojej żony.
I feel - completely - remote and distant from my wife.
Daleki, odległy dzień, kiedy słońce wypali się w ostatecznym płomieniu.
A far-off, distant day... when the sun will burn out in a final blaze.
Wsłuchujesz się w odległy odgłos krzyku?
What are you, listening for the distant sound of screaming?
Trochę przestarzały, ale piękny, odległy, jak sama widzisz.
A little behind the times, but beautiful, remote, as you can see.
To nie jest jakiś odległy cel.
It's not some distant destination.
On chce złapać ten odległy, wizjonerski wygląd.
He wants to catch this distant, visionary appearance.
Proces zdawał się odległy i prawie nierzeczywisty.
The court case seemed remote. Unreal.
Niestety, cel ten jest na dzień dzisiejszy odległy.
Unfortunately that goal is a remote one today.
Najwyższy czas, ponieważ nasz polityczny projekt nie może dalej być tak odległy od ludzi.
It is high time, because our political project cannot go on being so remote from the people.
To jest świat górnictwa, bardzo odległy.
It's a mining world, very remote.
Wiem, że bywam egoistyczny, arogancki, odległy i emocjonalnie zacofany.
I know I can be selfish, arrogant, distant and emotionally retarded.
Cóż, to zmienia znaczenie słowa "odległy".
Well, this gives new meaning to the word remote.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 224. Pasujących: 224. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo