Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odmowy wjazdu" na angielski

Wymiana informacji w przypadku odmowy wjazdu lub wydalenia z obszaru Schengen
Exchange of information when refusing entry or expelling from the Schengen territory
Wpisy dokonane wobec obywateli państw trzecich w celu odmowy wjazdu
Alerts issued in respect of third country nationals for the purpose of refusing entry
Szczegółowe zasady dotyczące odmowy wjazdu wymienione są w załączniku V część A.
Detailed rules governing refusal of entry are given in Part A of Annex V.
Niemniej dana osoba może zostać wpisana na krajową listę wpisów do celów odmowy wjazdu w państwie członkowskim, które dokonało wpisu.
The person may, nevertheless, be put on the issuing Member State's national list of alerts for refusal of entry.
Jednakże w celu wykonania decyzji odmowy wjazdu należy wprowadzić instalowanie urządzeń umożliwiających zawracanie ruchu.
However, in order to enforce a decision to refuse entry, provision needs to be made for installing a device that enables traffic to reverse.
Uzasadniona decyzja podająca dokładne przyczyny odmowy wydawana jest w formie standardowego formularza, określonego w załączniku V część B, wypełnionego przez organ upoważniony na mocy prawa krajowego do odmowy wjazdu.
The substantiated decision stating the precise reasons for the refusal shall be given by means of a standard form, as set out in Annex V, Part B, filled in by the authority empowered by national law to refuse entry.
4.4. Wpisy w celu odmowy wjazdu
4.4. Alerts for the purpose of refusing entry
Przed wprowadzeniem wpisu w celu odmowy wjazdu Umawiająca się Strona sprawdza w krajowym rejestrze informacje na temat wydanych wiz długoterminowych lub zezwoleń na pobyt.
Prior to issuing an alert for the purposes of refusing entry, the Contracting Party shall check its national records for issued long-stay visa or residence permits.
W przypadku odmowy wjazdu właściwy funkcjonariusz straży granicznej:
When refusing entry, the competent border guard shall:
jest osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu
is a person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry
Obywatele państw trzecich, których dotyczy wpis do celów odmowy wjazdu (art. 25 i 96 konwencji z Schengen).
Third-country nationals for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry (Articles 25 and 96 of the Schengen Convention).
Niemniej jednak dana osoba może zostać wpisana w danym państwie członkowskim na krajową listę wpisów do celów odmowy wjazdu.
The person can, nevertheless, be put on a Member State's national list of alerts for refusal of entry.
Usuwanie wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu
Deletion alerts for refusal of entry or stay
Wpisy w celu odmowy wjazdu są zgodne z wpisami w celu aresztowania.
Alerts for refusal of entry are compatible with alerts for arrest.
Wpisy dokonane wobec obywateli państw trzecich w celu odmowy wjazdu zawierają jedynie następujące dane:
No more than the following data shall be contained in alerts on third country nationals for the purpose of refusing entry:
Wpisy dokonane zgodnie z art. 15 ust. 1 przechowywane są wyłącznie przez czas nie dłuższy niż okres odmowy wjazdu określony w decyzji, o której mowa w niniejszym przepisie.
Alerts issued pursuant to Article 15 (1) shall not be kept longer than the period of refusal of entry laid down in the decision referred to in this provision.
zezwoleń na stały pobyt i zgłoszeń w celu odmowy wjazdu,
residence permits and alerts for the purpose of refusing entry,
Każda z Umawiających się Stron zachowuje prawo do udzielenia odmowy wjazdu lub wydalenia osób ubiegających się o azyl do państwa trzeciego na podstawie postanowień krajowych oraz zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi.
Every Contracting Party shall retain the right to refuse entry or to expel asylum seekers to a third State on the basis of its national provisions and in accordance with its international commitments.
Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006, w wyniku czego nie może wyszukiwać ani dokonywać wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu w odniesieniu do obywateli państw trzecich.
The United Kingdom does not take part in Regulation (EC) No 1987/2006 as a consequence of which it cannot search and enter alerts on refusal of entry or stay regarding third country nationals.
Uwzględniając zasady leżące u podstaw Konwencji z Schengen, wydanie zezwolenia na pobyt obywatelom państwa trzeciego, wobec których jedna z Umawiających się Stron dokonała wpisu do celów odmowy wjazdu, może nastąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
In view of the underlying principles of the Schengen Convention, the issue of a residence permit to nationals from a third country for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry by one of the Contracting Parties shall also be limited to exceptional circumstances.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 69. Pasujących: 69. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo